Αθήνα, 06.10.2017

Αρ. Πρωτ.: 186

 

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση επιτροπών ενστάσεων σε δήμους των Νομών Λακωνίας και Μεσσηνίας

 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

 

σας ενημερώνουμε ότι η Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση  Α.Ε. ζήτησε τη συνδρομή του Συλλόγου για τη στελέχωση των επιτροπών ενστάσεων Κτηματολογίου σε Ο.Τ.Α. των Νομών Λακωνίας και Μεσσηνίας.

Συγκεκριμένα ζητάει την υπόδειξη από το Σύλλογο μας Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία, οι οποίοι θα ορισθούν ως μέλη τακτικά και αναπληρωματικά στις νέες Επιτροπές Ενστάσεων. Συνάδελφοι που συμμετέχουν ήδη σε αντίστοιχες επιτροπές, εφόσον έχουν εξαντλήσει τον μέγιστο αριθμό πινακίων δεν μπορούν να συμμετέχουν.

 

Παρατείνεται μέχρι την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017

 

Αθήνα, 18.09.2017

Αρ. Πρωτ.: 175

 

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη του ΠΣΔΑΤΜ

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος για στελέχωση επιτροπών ενστάσεων σε δήμους της Αττικής

 

 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

 

σας ενημερώνουμε ότι η Εθνικό Κτηματολόγιο & Χαρτογράφηση  Α.Ε. ζήτησε τη συνδρομή του Συλλόγου για τη στελέχωση των επιτροπών ενστάσεων Κτηματολογίου σε Ο.Τ.Α. του Νομού Αττικής.

Συγκεκριμένα ζητάει την υπόδειξη από το Σύλλογο μας Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών με πενταετή τουλάχιστον εμπειρία, οι οποίοι θα ορισθούν ως μέλη τακτικά και αναπληρωματικά στις νέες Επιτροπές Ενστάσεων. Συνάδελφοι που συμμετέχουν ήδη σε αντίστοιχες επιτροπές, εφόσον έχουν εξαντλήσει τον μέγιστο αριθμό πινακίων δεν μπορούν να συμμετέχουν.

 

Οι Επιτροπές Ενστάσεων που θα συγκροτηθούν είναι οι τελευταίες για τον Νομό Αττικής.

 

       Αθήνα, 31.07.2017 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   151

 

ΠΡΟΣ    : Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Μυκόνου

 

ΘΕΜΑ   : Έκδοση αδειών δόμησης κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί σύνταξης και εκπόνησης εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.

 

Έχοντας υπόψη:

Την διάταξη του άρθρου 3 του από  8.7.1993 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ)

Την διάταξη του άρθρου 4 του από  8.7.1993 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ)

Την διάταξη του άρθρου 5 του από  8.7.1993 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ)

Την διάταξη του άρθρου 5 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)

Την διάταξη του άρθρου 8 του  Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)

Την διάταξη του άρθρου 9 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)

Την διάταξη του άρθρου 3 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)

Την διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 4663/1930

Την διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 4663/1930

Την διάταξη του άρθρου μόνου του β.δ/τος 769/1972 (ΦΕΚ 223 Α)

Την διάταξη του της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.Δ 4564/1966

Την υπ΄αριθμ.678/2005 απόφαση Ολ.ΣΤΕ)

Την υπ΄αριθμ.451/2010 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ επί σχετικού ερωτήματος της Κτηματολόγιο Α.Ε  με αριθμό πρωτ.1275/26.07.2010

Την εγκύκλιο  ΔΤΕ/β/34285/375/24-09-2010 του ΥΠΕΚΑ

Το με αρ. πρωτ.  1020517/07-07-2010 έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε

Το με αρ. πρωτ. 26134/09-10.05.2010 έγγραφό του Τ.Ε.Ε

Την υπ’αριθμ.267/2016 απόφαση ΣΤΕ

Το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ.1625743/ΔΛΚ 783 / 07-10-2016 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Την υπ’αριθμ.1363/20-10-2016 Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας

Το με αρ. πρωτ. 5964/03-03-2017 έγγραφο του Τ.Ε.Ε.

 

Σας ενημερώνουμε για τα εξής :

Μετά από ενημέρωση συναδέλφου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού λάβαμε γνώση την έκδοση διοικητικής πράξης άδειας δόμησης 212/2016 (ΑΔΑ 6ΤΒΔΩΚΚ-2ΩΚ)  για την οποία υποβλήθηκε κατά παράβαση του νόμου Τοπογραφικό διάγραμμα  υπογεγραμμένο και εκπονούμενο από Αρχιτέκτονα Μηχανικό, πρόσωπο που κατά τις κείμενες διατάξεις δεν διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα – δικαιώματα.

Την ακύρωση  άλλως διόρθωση ή μεταρρύθμιση της 212/2016 άδειας δόμησης αιτούμαστε για τους κάτωθι ουσιαστικούς και βάσιμους λόγους:

Η εν λόγω άδεια δόμησης τυγχάνει ακυρωτέα, διότι εκδόθηκε κατά παράβαση των ισχυουσών σήμερα διατάξεων περί προδιαγραφών των μελετών, περί επαγγελματικών δικαιωμάτων και γενικότερα αυτών που αφορούν τη διαδικασία έκδοσης αδειών δόμησης.


       Αθήνα, 01.08.2017 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 152

 

ΠΡΟΣ    : κα. Χριστιάνα Καλογήρου, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : κ. Γεώργιο Στασινό, Πρόεδρο ΤΕΕ

Επιτρόπος Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπουργείο  Αιγαίου  και  Νησιωτικής  Πολιτικής 

                              κ. Ευστράτιο Μανωλακέλλη, Πρόεδρο  Περιφ. Τμήματος ΒΑ Αιγαίου ΤΕΕ

 

ΘΕΜΑ   : Αίτημα ανάκλησης προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο «Τρισδιάστατη Χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης της πληγείσας περιοχής Βρίσας, από τον σεισμό της Λέσβου στις 12/06/2017».

 

Αξιότιμη Κυρία Περιφερειάρχης,

τις τελευταίες ημέρες ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών έχει γίνει αποδέκτης πλειάδας διαμαρτυριών μελών του σχετικά με την προγραμματική σύμβαση που συνάψατε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Εξετάζοντας το περιεχόμενο της προκήρυξης αδυνατούμε να κατανοήσουμε τον λόγο που αυτή η σύμβαση αποτελεί προγραμματική σύμβαση, πόσο μάλλον από ειδικότητες επιστημόνων που δεν έχουν την αντίστοιχη κατάρτιση για την εκπόνηση του περιγραφόμενου ερευνητικού αντικειμένου.


       Αθήνα, 24.07.2017 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   141

 

ΠΡΟΣ  :    κ.  Σ. Φάμελλο, Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

ΘΕΜΑ : Παράταση λήξης προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων δασικών χαρτών

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

 

απομένουν ελάχιστες ημέρες έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων επί των αναρτηθέντων δασικών χαρτών (Πέμπτη 27/07/2017). Ωστόσο καθημερινά γινόμαστε αποδέκτες πλήθους αιτημάτων για περαιτέρω παράταση της ημερομηνίας υποβολής.

 

Επιπροσθέτως πολλοί αγρότες ενημερώθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με γραπτό μήνυμα μετά τις 17/7/2017 ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα δασικού χαρακτήρα με τα αγροτεμάχια τους, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη αναστάτωση και δυσαρέσκεια για τον ελάχιστο χρόνο που τους απομένει μέχρι τις 27/07/2017.

 

Στα τεχνικά γραφεία, αλλά και στις αρμόδιες υπηρεσίες, ο φόρτος εργασίας είναι πρωτοφανής, με αποτέλεσμα οι πολίτες να μην μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους και να υποβάλλουν αντίρρηση.

 

Μπορεί να έχει ήδη δοθεί παράταση, ωστόσο πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη η περίοδος την οποία διανύουμε, κατά την οποία πολλές υπηρεσίες δεν είναι πλήρως λειτουργικές.

 

Πολλοί πολίτες, και κατ’ επέκταση επαγγελματίες, που επιθυμούν να υποβάλλουν αντιρρήσεις δεν δύνανται να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται για την υποβολή των αντιρρήσεων τους.

 

 

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε την παράταση της λήξης της προθεσμίας υποβολής των αντιρρήσεων προκειμένου να αντιμετωπιστούν επαρκώς οι πολλές εκκρεμείς υποθέσεις και να υπάρχει η μέγιστη δυνατή συμμετοχή των πολιτών, γεγονός που θα προσδώσει και την απαραίτητη βαρύτητα στην κύρωση των δασικών χαρτών.

 

Με εκτίμηση,

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν.  Γραμματέας

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

Παναγιώτης Τουρλάκης

 

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top