Αθήνα, 31.07.2017 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   151

 

ΠΡΟΣ    : Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Μυκόνου

 

ΘΕΜΑ   : Έκδοση αδειών δόμησης κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί σύνταξης και εκπόνησης εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος.

 

Έχοντας υπόψη:

Την διάταξη του άρθρου 3 του από  8.7.1993 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ)

Την διάταξη του άρθρου 4 του από  8.7.1993 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ)

Την διάταξη του άρθρου 5 του από  8.7.1993 Προεδρικού διατάγματος (ΦΕΚ 795/Δ)

Την διάταξη του άρθρου 5 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)

Την διάταξη του άρθρου 8 του  Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)

Την διάταξη του άρθρου 9 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)

Την διάταξη του άρθρου 3 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)

Την διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 4663/1930

Την διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 4663/1930

Την διάταξη του άρθρου μόνου του β.δ/τος 769/1972 (ΦΕΚ 223 Α)

Την διάταξη του της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.Δ 4564/1966

Την υπ΄αριθμ.678/2005 απόφαση Ολ.ΣΤΕ)

Την υπ΄αριθμ.451/2010 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ επί σχετικού ερωτήματος της Κτηματολόγιο Α.Ε  με αριθμό πρωτ.1275/26.07.2010

Την εγκύκλιο  ΔΤΕ/β/34285/375/24-09-2010 του ΥΠΕΚΑ

Το με αρ. πρωτ.  1020517/07-07-2010 έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε

Το με αρ. πρωτ. 26134/09-10.05.2010 έγγραφό του Τ.Ε.Ε

Την υπ’αριθμ.267/2016 απόφαση ΣΤΕ

Το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ.1625743/ΔΛΚ 783 / 07-10-2016 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε.

Την υπ’αριθμ.1363/20-10-2016 Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας

Το με αρ. πρωτ. 5964/03-03-2017 έγγραφο του Τ.Ε.Ε.

 

Σας ενημερώνουμε για τα εξής :

Μετά από ενημέρωση συναδέλφου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού λάβαμε γνώση την έκδοση διοικητικής πράξης άδειας δόμησης 212/2016 (ΑΔΑ 6ΤΒΔΩΚΚ-2ΩΚ)  για την οποία υποβλήθηκε κατά παράβαση του νόμου Τοπογραφικό διάγραμμα  υπογεγραμμένο και εκπονούμενο από Αρχιτέκτονα Μηχανικό, πρόσωπο που κατά τις κείμενες διατάξεις δεν διαθέτει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα – δικαιώματα.

Την ακύρωση  άλλως διόρθωση ή μεταρρύθμιση της 212/2016 άδειας δόμησης αιτούμαστε για τους κάτωθι ουσιαστικούς και βάσιμους λόγους:

Η εν λόγω άδεια δόμησης τυγχάνει ακυρωτέα, διότι εκδόθηκε κατά παράβαση των ισχυουσών σήμερα διατάξεων περί προδιαγραφών των μελετών, περί επαγγελματικών δικαιωμάτων και γενικότερα αυτών που αφορούν τη διαδικασία έκδοσης αδειών δόμησης.


 1. Η μελέτη τεχνικού έργου, ο τρόπος ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ο καθορισμός αποκλειστικών επαγγελματικών δικαιωμάτων, υπόκεινται στην εποπτεία του κράτους, λόγω της ανάγκης διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος. Ο σκοπός που διασφαλίζεται είναι ειδικότερα η προστασία κοινωνικών αγαθών, η ασφάλεια, η υγιεινή, η αισθητική των κατασκευών και η επίδρασής τους στην κοινωνική ζωή. (άρθρο 52 του από 17/07/16/08/1923 Ν.Δ.

Η εποπτεία του κράτους έχει υλοποιηθεί με τη λήψη μέτρων στους εξής άξονες:

α) Άξονας 1 – μελετητής – Μηχανικός

Θέσπιση υποχρεωτικών προδιαγραφών και επαγγελματικών δικαιωμάτων,  έλεγχος της τήρησής τους στις μελέτες και στις επιβλέψεις, προσωπική ευθύνη του μηχανικού (ποινική – πειθαρχική) σε περίπτωση αστοχίας. Για τη θέσπιση υποχρεωτικών προδιαγραφών, και τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων βασική νομοθετική εξουσιοδότηση παρέχουν τα άρθρα 53 επ. του ν.δ. 17 Ιουλ./16 Αυγ. 1923. Υπάρχουν δε προδιαγραφές και για πολύ ειδικά θέματα (π.χ. για τη θέσπιση ειδικών κανονισμών, όπως ο αντισεισμικός, ο κτιριοδομικός, για την πυροπροστασία, για τη θερμομόνωση, για τις ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις , για τις τοπογραφικές εργασίες (π.δ 696/1975 – άρθρα 108 κ.επ.) κλπ.). 

β) Άξονας 2 – Έλεγχος Τεχνικών υπαλλήλων και υπηρεσιών Δόμησης

Θέσπιση διοικητικής διαδικασίας χορήγησης αδειών δόμησης και χορήγηση αυτών ύστερα από προηγούμενο έλεγχο και διασφάλιση των μέτρων. Για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεωτικών προδιαγραφών χορηγήθηκε αρμοδιότητα στην πολεοδομική αρχή και βάσει των νεοτέρων διατάξεων του Ν.4030/2011 στις Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων (ΚΒΠΝ, άρθρα 332, 333 , Ν.4030/2011, άρθρα 1 ,2).

 1. Τόσο κατά το προϊσχύον δίκαιο περί εκδόσεως αδειών δόμησης (από 8.7.1993 Προεδρικό διάταγμα)  όσο και κατά το ισχύον ( Ν. 4030/2011), τα αρμόδια όργανα (υπάλληλοι, Μηχανικοί, εξουσιοδοτούμενοι για τον έλεγχο των στοιχείων και την έκδοση της άδειας) είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά τις προδιαγραφές, τις ευθύνες και τα δικαιώματα σύνταξης και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραμμάτων και λοιπών μελετών που απαιτούνται για την έκδοση της άδειας. Τυχόν δε παράλειψή τους ή παράνομη ενέργειά τους έχει σαν αποτέλεσμα :

 α) την ακύρωσης της διοικητικής πράξης η οποία εκδόθηκε κατά παράβαση     των κείμενων διατάξεων

β) την διερεύνηση για τη διαπίστωση τυχόν ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών στα οργάνων που στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους, με τις πράξεις τους ή τις παραλείψεις τους προχώρησαν στην έκδοση παρανόμων διοικητικών πράξεων.

 1. Σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις, όσον αφορά την σύνταξη και την εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων και για λόγους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος (οικιστικό – φυσικό), σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος, αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραμμάτων εξηρτημένων από το εθνικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 1987 έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί καθώς και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί.
 2. Με βάση τα ανωτέρω και την σχετική υπ΄αριθμ.451/2010 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ καθίστανται σαφή τα εξής :

α) ουδεμία αμφισβήτηση υφίσταται όσον αφορά το επαγγελματικό δικαίωμα των Mηχανικών για τη σύνταξη και την εκπόνηση εξηρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Αντιθέτως λόγω της ακύρωσης από το Συμβούλιο της Επικρατείας (Απόφαση υπ’ αρίθμ. 678/2005) της παρ. 2, του άρθρου 1 του Π.Δ. 318/1994 περιόρισε το αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων στις ειδικότητες των Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών και Διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών. Επίσης, περιορισμένα δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων έχουν οι Πτυχιούχοι Πολιτικοί Υπομηχανικοί (οι σχολές Υπομηχανικών καταργήθηκαν το 1977).

 1. Με βάση τα ανωτέρω και την σχετική υπ΄αριθμ.267/2016 Απόφαση του ΣΤΕ καθίστανται σαφή τα εξής :

α) ουδεμία αμφισβήτηση υφίσταται όσον αφορά το επαγγελματικό δικαίωμα των Mηχανικών για τη σύνταξη και την εκπόνηση εξηρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων. Σύμφωνα με την απόφαση οι πτυχιούχοι μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης δεν έχουν το επαγγελματικό δικαίωμα συντάξεώς εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος, καθώς δεν έχουν εκδοθεί ακόμη τα σχετικά προεδρικά διατάγματα που καθορίζουν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Επιπροσθέτως το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημα για αναλογική εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν για τους πτυχιούχους στις ίδιες ειδικότητες των παλαιοτέρων σχολών της ανώτερης τεχνικής εκπαιδεύσεως (Κ.Α.Τ.Ε., Κ.Α.Τ.Ε.Ε., Σχολών Υπομηχανικών), έτσι ώστε οι πτυχιούχοι των Τ.Ε.Ι. να μπορούν να ασκούν «κάθε» επαγγελματικό δικαίωμα που ασκούν και οι πτυχιούχοι των αντίστοιχων ειδικοτήτων των σχολών αυτών, μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων προεδρικών διαταγμάτων από το αρμόδιο υπουργείο.

β) Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι εξουσιοδοτούμενοι υπάλληλοι υποχρεούνται στα πλαίσια των καθηκόντων τους όπως εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές εγκύκλιους – οδηγίες κωδικοποίησης ιεραρχικά προϊσταμένων αρχών στο πλαίσιο της διοίκησης αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα.

 1. Διοικητική πράξη είναι η κυριαρχική πράξη διοικητικής αρχής, που ρυθμίζει μια συγκεκριμένη ή αόριστο αριθμό περιπτώσεων διοικητικού δικαίου, με εξωτερικές έννομες συνέπειες και άμεση νομική ισχύ. Επισημαίνεται δε ότι σύμφωνα με πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, η διοικητική πράξη, από την έναρξη της ισχύος της έως την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση ή με διοικητική πράξη ή την ανάκληση ή κατάργησή της ή γενικά την παύση της ισχύος της, κατά οποιοδήποτε τρόπο, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, και έναντι των διοικητικών αρχών (ΣτΕ 2519/1982, 264/2005), ανεξάρτητα από το αν τυχόν έχει νομική πλημμέλεια. Κατ’ εφαρμογή του τεκμηρίου νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, το διοικητικό όργανο που έχει εκδώσει την πράξη μπορεί να επανεξετάσει τη νομιμότητά της, εφόσον θέλει να την ανακαλέσει και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανακλήσεως. (408/2003, 1612/2008 κ.ά.). Συνεπώς αντιλαμβανόμενοι την ευθύνη της διοίκησης, υπό την ισχύ των συγκεκριμένων  πιθανόν ‘’παρανόμων’’ διοικητικών πράξεων δίδεται η εντύπωση στον πολίτη ότι ορθώς εκτελούνται εργασίες κατασκευής, καταρτίζονται δικαιοπραξίες, παράγονται πληθώρα σχετικών άλλων πράξεων  οι οποίες στηρίζονται στην ακυρωτέα λόγω νομικών πλημμελειών άδεια δόμησης της αρμόδιας υπηρεσίας.  Η διατάραξη δε που θα επέλθει στις συναλλαγές όταν μελλοντικά αποκαλυφθεί το σφάλμα θα είναι μη αναστρέψιμη!
 2. Οι διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατά παράβαση του θεσμικού πλαισίου ως λεπτομερώς αναλύεται είναι ακυρωτέες κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου. Προς το συμφέρον δε των αιτούντων πολιτών και με κύριο γνώμονα την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να προχωρήσουν σε διορθώσεις των παρανόμων εκδοθεισών αδειών δόμησης θεραπεύοντας τις ελλείψεις ως προς το θέμα της σύνταξης και της υπογραφής των τοπογραφικών διαγραμμάτων και ενημερώνοντας τους ενδιαφερομένους για την ανάγκη διόρθωσης, άλλως οφείλουν να προβούν σε ανάκληση των αδειών που εσφαλμένα εκδόθηκαν.
 3. Kατά τα ανωτέρω σας καλούμε εντός νομίμου προθεσμίας από την υποβολή του παρόντος αιτήματος όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ακύρωσης άλλως διόρθωσης ή μεταρρύθμισης και θεραπείας των διοικητικών πράξεων που παρανόμως εκδόθηκαν σε αντίθεση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
 4. Περαιτέρω, ο ΠΣΔΑΤΜ, επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός του, ως έχων έννομο συμφέρον και υποχρέωση εκ του καταστατικού του, σε περίπτωση όπου η διοίκηση δεν προχωρήσει στην διόρθωση άλλως ανάκληση των σχετικών πράξεων θα προσφύγει στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο για την ακύρωση αυτών ενημερώνοντας τον αρμόδιο εισαγγελέα και τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης για τις σχετικές παράνομες ενέργειες ή παραλείψεις των οργάνων των ΥΔΟΜ στα πλαίσια των καθηκόντων τους.

 

 

Με εκτίμηση

 

 

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Τουρλάκης

       

 

 

 

 

Συνημμένα:

 

 1. Ν. 4663/1930 (Φ.Ε.Κ. 149Α/09.05.1930) «περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα και Τοπογράφου».
 2. Β.Δ. 769/1972 (Φ.Ε.Κ. 223Α/12.12.1972), για τα δικαιώματα των Πτυχιούχων Πολιτικών Υπομηχανικών.
 3. Γνωμοδότηση (Αρ.Π. 3691/12-1-1979) Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.
 4. Έγγραφο του Τ.Ε.Ε. (Αρ.Π. 20955/27-7-2010) προς τη Διεύθυνση Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. για το ποιος και μέχρι ποίου βαθμού έχει το δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων (Συν. στο έγγραφο του Γ.Γ. Υ.Π.Ε.Κ.Α.).
 5. Ενημερωτικό έγγραφο κ. Ανδρέα Ανδρεόπουλου, Γενικού Γραμματέα Υ.Π.Ε.Κ.Α. (Αρ.Π. ΔΤΕ/β/34285/735-24/09/2010), προς όλους τους αποδέκτες πολεοδομικών εγκυκλίων.
 6. Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (υπ΄αριθμ.451/2010) περί του δικαιώματος σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.
 7. Υπ΄ αριθμ. 678/2005 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Τ.Ε.Ι.
 8. Το με αρ. πρωτ. 1020517/07-07-2010 έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε περί της παραλαβής εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα από αρμόδιους μηχανικούς.
 9. Την υπ’αριθμ.267/2016 απόφαση ΣΤΕ υπέρ της νομιμότητας της  Πράξης του Προϊστάμενου της Πολεοδομίας του Δήμου Νάουσας με την οποία επεστράφη φάκελος οικοδομικής άδειας, που αφορούσε στην έγκριση εργασιών για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού, τον οποίο είχε υποβάλει, για λογαριασμό πελάτη του, πτυχιούχος μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Τμήματος Πολιτικών Δομικών Έργων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι.
 10. Το με αρ. πρωτ. ΟΙΚ.1625743/ΔΛΚ 783 / 07-10-2016 έγγραφο της ΕΚΧΑ Α.Ε. με το οποίο επανέρχεται σε ισχύ το με αρ. πρωτ.  1020517/07-07-2010 έγγραφο της Κτηματολόγιο Α.Ε
 11. Την υπ’αριθμ.1363/20-10-2016 Απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας υπέρ της νομιμότητας της Πράξης της Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δήμου Καβάλας περί μη παραλαβής εξαρτημένων τοπογραφικών διαγράμματων τα οποία έχουν συνταχθεί από πτυχιούχο Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.)
 12. Το με αρ. πρωτ. 5964/03-03-2017 έγγραφο του Τ.Ε.Ε. προς τον Πρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της επικράτειας

Παρέμβαση ΠΣΔΑΤΜ στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Μυκόνου για έκδοση άδειας δόμησης κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου

Συνημμένα επιστολής

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top