Αθήνα, 01.08.2017 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.: 152

 

ΠΡΟΣ    : κα. Χριστιάνα Καλογήρου, Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : κ. Γεώργιο Στασινό, Πρόεδρο ΤΕΕ

Επιτρόπος Ελεγκτικού Συνεδρίου Υπουργείο  Αιγαίου  και  Νησιωτικής  Πολιτικής 

                              κ. Ευστράτιο Μανωλακέλλη, Πρόεδρο  Περιφ. Τμήματος ΒΑ Αιγαίου ΤΕΕ

 

ΘΕΜΑ   : Αίτημα ανάκλησης προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο «Τρισδιάστατη Χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης της πληγείσας περιοχής Βρίσας, από τον σεισμό της Λέσβου στις 12/06/2017».

 

Αξιότιμη Κυρία Περιφερειάρχης,

τις τελευταίες ημέρες ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών έχει γίνει αποδέκτης πλειάδας διαμαρτυριών μελών του σχετικά με την προγραμματική σύμβαση που συνάψατε με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Εξετάζοντας το περιεχόμενο της προκήρυξης αδυνατούμε να κατανοήσουμε τον λόγο που αυτή η σύμβαση αποτελεί προγραμματική σύμβαση, πόσο μάλλον από ειδικότητες επιστημόνων που δεν έχουν την αντίστοιχη κατάρτιση για την εκπόνηση του περιγραφόμενου ερευνητικού αντικειμένου.


Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προγραμματικών συμβάσεων, αλλά και τον ν. 4412/2016 οι πάσης φύσεως δημόσιες συμβάσεις (όπως και οι προγραμματικές συμβάσεις) εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Βιβλίου Ι του ανωτέρω νόμου, ο οποίος αγνοείται. Επιπλέον είναι φανερό ότι το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης έχει οριστεί αυθαίρετα και σίγουρα όχι σύμφωνα με τον Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και επιστημονικών υπηρεσιών.

Επιπροσθέτως σύμφωνα με την απόφαση 1380/2012 του Τμήματος VI του Ελεγκτικού Συνεδρίου «…Η σύναψη προγραμματικής συμβάσεως αποτελεί το ultimum refugium για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού, δηλαδή η προσφυγή σε αυτή επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που το επιδιωκόμενο με αυτή αποτέλεσμα δεν είναι δυνατό να επιτευχθεί με άλλο νόμιμο τρόπο, ούτε μπορεί αυτή να λειτουργεί ως ισοδύναμη ή εναλλακτική με την ειδικώς προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία διαδικασία επίλυσης του ανακύπτοντος ζητήματος, διότι αυτό θα συνεπαγόταν τη μετατροπή του θεσμού της προγραμματικής συμβάσεως σε εργαλείο παράκαμψης των κείμενων διατάξεων (απόφαση Ελ. Συν. VI Τμ. 289/2012)».

Προφανώς, το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, που σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση είναι η τρισδιάστατη χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης της πληγείσας περιοχής Βρίσας, μπορεί να επιτευχθεί με την προκήρυξη ανάθεσης δημόσιας μελέτης κατηγορίας 16. Η τρισδιάστατη χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης οικισμών αποτελεί πλέον καθημερινότητα για ένα Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό δημόσιο μελετητή κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας).

Για τον λόγο αυτό η επικείμενη προγραμματική σύμβαση υποκρύπτει σύναψη δημόσιας σύμβασης απευθείας ανάθεσης σε επιστήμονες που δεν έχουν την κατάλληλη τεχνογνωσία.

Αντίστοιχες περιπτώσεις έχει κρίνει το Τμήμα 7 του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί του μη νόμιμου σκοπού προγραμματικής σύμβασης με τις αποφάσεις του  266/2014, 324/2014, 144/2015, 159/2015, 52/2016, 64/2016 και 139/2016.

Η επιλεγείσα διαδικασία πάσχει νομιμότητας, και για έναν επιπλέον λόγο, διότι σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση το περιεχόμενο των παραδοτέων αποτελεί   

  1. Τοπογραφική αποτύπωση σημείων ελέγχου
  2. Φωτογραμμετρική τρισδιάστατη μοντελοποίηση με χρήση Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ΣμηΕΑ (Drones)
  3. Επίγεια φωτογραμμετρική αποτύπωση του κτηριακού αποθέματος με χρήση φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης
  4. Επίγεια φωτογραμμετρική αποτύπωση του κτηριακού αποθέματος με χρήση LaserScanner.

Χωρίς να έχουμε σκοπό με αυτή την επιστολή να κρίνουμε την επιστημονική ορθότητα των παραδοτέων, όλα τα παραπάνω αποτελούν Τοπογραφική Μελέτη και εντάσσονται στην κατηγορία 16 Μελέτες Τοπογραφίας  (Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές).

Εν προκειμένω, επειδή πρόκειται για τεχνική μελέτη, ο νομοθέτης έχει προβλέψει εδώ και χρόνια ότι η ικανότητα εκπόνησης συγκεκριμένου μελετητικού αντικειμένου πιστοποιείται από συγκεκριμένη δημόσια αρχή, τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών (Γ.Ε.Μ.), η οποία και κατατάσσει το μελετητικό δυναμικό, ατομικό και εταιρικό, σε κατηγορίες και αντίστοιχες τάξεις.

Συνεπώς, η κάθε αναθέτουσα αρχή είναι απολύτως διασφαλισμένη ως προς την ποιοτική εκπόνηση της μελέτης που αναθέτει αν αποταθεί στο σύνολο του μελετητικού δυναμικού των αντίστοιχων κατηγοριών, βάσει μελετητικού αντικειμένου, και των αντίστοιχων, βάσει προϋπολογισμού, τάξεων πτυχίων.

Για την κατηγορία 16 (Μελέτες Τοπογραφίας) η ΓΕΜ αποδίδει πτυχία μόνο σε Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς ή έστω Πολιτικούς Μηχανικούς.

Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση δεν φαίνεται να συμμετέχει κανένας επιστήμονας αντίστοιχης ειδικότητας από την πλευρά του Πανεπιστημίου Αιγαίου που θα αναλάβει τις περιγραφόμενες εργασίες.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημάνουμε την κρισιμότητα της μελέτης, μιας και αφορά πληγείσα περιοχή από έντονη φυσική καταστροφή, και επομένως η αντιμετώπιση της κατάστασης πρέπει να γίνει με αυξημένη υπευθυνότητα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους απαιτούμε την άμεση ανάκληση της προγραμματικής σύμβασης και της προκήρυξης μελέτης κατηγορίας 16 (Μελέτες Τοπογραφίας).

Σε περίπτωση που εμείνετε στην απόφαση σας για μη ανάκληση της προγραμματικής σύμβασης και την μη προκήρυξη μελέτης κατηγορίας 16 επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος μας όπως έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με το κατασταστικό μας, για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας και την συμβολή στην επιστημονική, τεχνική και κοινωνική αποστολή του συλλόγου μας.

Έχοντας τη βεβαιότητα ότι κι εσείς ενστερνίζεστε την άποψη μας, αναμένουμε την αποδοχή του αιτήματός μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειασθείτε επί θεμάτων που άπτονται του επιστημονικού & επαγγελματικού μας ενδιαφέροντος.     

 

 

Με εκτίμηση

 

 

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Τουρλάκης

       

 

 

Αίτημα ανάκλησης προγραμματικής σύμβασης για την εκπόνηση ερευνητικού έργου με τίτλο «Τρισδιάστατη Χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης της πληγείσας περιοχής Βρίσας, από τον σεισμό της Λέσβου στις 12/06/2017»

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top