Αθήνα, 16.06.2017 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   132

 

ΠΡΟΣ  :    κ.  Σ. Φάμελλο, Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 

ΘΕΜΑ : Συμμετοχή του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ. στη δημόσια διαβούλευση του σχεδίου Τεχνικών Προδιαγραφών για την  κατάρτιση των νέων Δασικών Χαρτών

 

Αγαπητέ Κύριε Υπουργέ,

 

ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου «Τεχνικών Προδιαγραφών για την κατάρτιση των νέων Δασικών Χαρτών» θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η κατάρτιση των δασικών χαρτών όπως περιγράφεται μέσω του παραπάνω σχεδίου αφορά εργασίες που αποτελούν Μελέτες Τοπογραφίας.

 


Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα παρακάτω σημεία:

 

  1. Προσάρτημα ΙΙ. Η προσαρμογή των κτηματικών χαρτών που συντάχθηκαν βάσει του ν. 248/1976 απαιτεί ψηφιοποίηση στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ ’87) από τις αδιάσταλτες επιφάνειες (ΙΙ1.). Στην φάση αυτή του έργου απαιτείται γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας ώστε να επιτευχθεί με ακρίβεια η οριοθέτηση των εκτάσεων. Σύμφωνα με την παρ. ΙΙ4. « Όταν μετά τη μεταφορά των ψηφιοποιημένων οριογραμμών των παραγράφων V2 και V3 στα αντίστοιχα χαρτογραφικά υπόβαθρα, διαπιστώνονται αποκλίσεις μεταξύ της θέσης που μεταφέρθηκαν και της θέσης που έπρεπε να απεικονίζονται πραγματικά…» εξετάζονται οι αποκλίσεις σε σχέση με την διαφορά της χαρτογραφικής ακρίβειας. Και σε αυτό το σημείο απαιτούνται γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας. Συνολικά όλο το Προσάρτημα ΙΙ για να εφαρμοστεί απαιτούνται γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας και ιδιαιτέρως Φωτογραμμετρικών Μελετών και Μελετών Χαρτογραφίας. Ομοίως και για την παρ. 3.3.6 που αφορά της πράξεις της διοίκησης.

 

  1. Παρ. 3.4. Για τον χαρακτηρισμό «Δασικών» & «Χορτολιβαδικών εκτάσεων» προβλέπεται φωτοερμηνεία και απόδοση των ορίων στα ενιαία χαρτογραφικά υπόβαθρα. Η απόδοση των ορίων γίνεται φωτογραμμετρικά, συνεπώς απαιτούνται γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας. Ομοίως η Φωτοερμηνεία αποτελεί Τοπογραφική Μελέτη.

 

 

  1. Παρ. 3.6.1. Οι επιτόπιοι έλεγχοι στο πεδίο που απαιτούνται για την επαλήθευση και διασφάλιση της ορθότητας της φωτοερμηνείας των αεροφωτογραφιών της πρόσφατης λήψης θα πρέπει να συνοδεύονται από ταυτόχρονες τοπογραφικές μετρήσεις (ΕΓΣΑ ’87), ώστε να είναι ορθές. Και σε αυτή την φάση απαιτούνται γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας.  Ομοίως και για την παρ. 3.7.7.

 

  1. Παρ. 3.7.2. Κατά την απόδοση των ορίων Πράξεων Χαρακτηρισμού στα χαρτογραφικά υπόβαθρα της ΕΚΧΑ ΑΕ στο προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ’87 απαιτούνται γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας ώστε να αποφεύγονται σφάλματα μετατροπής από παλαιότερα προβολικά συστήματα στο ΕΓΣΑ ’87, αλλά και  να έχουν την απαιτούμενη ακρίβεια. Ομοίως και για την παράγραφο 3.7.3. Δυστυχώς για τις αναγκαίες αυτές μετατροπές δεν υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές στο σχέδιο αυτό, και συνεπώς κάνει απαιτητό μεταξύ των αναδόχων να υπάρχει Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός.

 

 

  1. Παρ. 3.3. Όλα τα περιγραφόμενα χορηγούμενα στοιχεία είτε είναι σε ΕΓΣΑ ’87 είτε πρέπει να μετατραπούν σε αυτό. Η μετατροπή τους και η χρήση τους για την κατάρτιση δασικών χαρτών απαιτεί γνώσεις Μελετών Τοπογραφίας. Το ίδιο ισχύει και για την παρ. IV.1 τα παραδοτέα του έργου.

 

Για τους παραπάνω λόγους με την παρέμβαση μας επιδιώκουμε την προσθήκη στην παρ. 2.11 της φράσης «και υποπερίπτωσης 16 «Μελέτες Τοπογραφίας».

Οι Μελέτες Τοπογραφίας, σύμφωνα με το Π.Δ. 541/1978, αφορούν μελέτες  Γεωδαιτικές, Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές, Κτηματογραφικές και Τοπογραφικές.

Είναι γνωστό σε όλους μας τα σημαντικά προβλήματα που εμφανίστηκαν κατά την πρόσφατη ανάρτηση των δασικών χαρτών από την μη ενασχόληση Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών κατά την κατάρτιση τους. Οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί είναι οι κατεξοχήν επιστήμονες που έχουν βαθιά γνώση και κατάρτιση για τα ζητήματα που αφορούν Φωτογραμμετρικές, Χαρτογραφικές και Τοπογραφικές Μελέτες.

Η γνώμη μας είναι ότι το έργο αυτό πρέπει να συνταχθεί από μικτές ομάδες Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Δασολόγων. Ο ρόλος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού διασφαλίζει ότι οι οριογραμμές θα αποτυπωθούν ορθά στα χαρτογραφικά υπόβαθρα με επιστημονική γεωμετρική τεκμηρίωση.

Ευελπιστούμε η παρέμβαση μας να τύχει θετικής ανταπόκρισης, ώστε οι μελέτες και οι δασικοί χάρτες που θα καταρτιστούν σύμφωνα με τις παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του επιστημονικού κόσμου και της κοινωνίας.

Η βελτίωση της ποιότητας των μελετών θα οδηγήσει στην πληρέστερη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος και προστασία του περιβάλλοντος, σε λιγότερες αντιρρήσεις, σε λιγότερη ταλαιπωρία των πολιτών και των υπηρεσίων, συνεπώς και στην ταχύτερη κύρωση των δασικών χαρτών.

 

 

Με εκτίμηση,

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν.  Γραμματέας

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

Παναγιώτης Τουρλάκης

 

 

 Επιστολή για την δημόσια διαβούλευση - Τεχνικές προδιαγραφές για την κατάρτιση νέων Δασικών Χαρτών

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top