Αθήνα,   6/12/2017             

                                                                                                                                                               Αρ. Πρωτ.: 193  

 

Προσφυγή

(Άρθρο 24 Ν.2690/1999 )

Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αραχώβης 61 και εκπροσωπείται νομίμως.

ΠΡΟΣ

 1. Διεύθυνση Δασών Ν. Ζακύνθου (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελ/νησου-Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου)
 2. Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

   Κoινοποίηση

 1. Ενδιαφερόμενο Αιτούντα την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης, κ. ΤΖΑΝΗ ΛΕΟΝΑΡΔΟ (Υποβληθείσα αίτηση 983/22-06-2017)
 2. Ενδιαφερόμενο Αιτούντα την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης, κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟ ΚΟΜΗ (Υποβληθείσα αίτηση 940/30-05-2016)
 3. Ενδιαφερόμενο Αιτούντα την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης, κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΠΑΥΓΕΛΟ (Υποβληθείσα αίτηση 1048/04-07-2017)
 4. Ενδιαφερόμενο Αιτούντα την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης, κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (Υποβληθείσα αίτηση 1374/21-08-2017)

 

                           

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ –ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΆΛΛΩΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ

Της 1104/11-07-2017  πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ζακύνθου (ΑΔΑ: 6ΒΗΖΟΡ1Φ-ΘΟ5).

Της 1222/03-08-2017  πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ζακύνθου (ΑΔΑ: 6ΝΜΦΟΡ1Φ-Δ58).

Της 1309/10-08-2017  πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ζακύνθου (ΑΔΑ: ΩΟΩΤΟΡ1Φ-Ο2Β).

Της 1994/04-10-2017  πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ζακύνθου (ΑΔΑ: Ω25ΞΟΡ1Φ-ΖΞΒ).

………………………….

Στις 01/12/2017 λάβαμε γνώση της έκδοσης των ως άνω διοικητικών πράξεων Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ζακύνθου.

Οι ανωτέρω πράξεις εκδόθηκαν κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί σύνταξης και εκπόνησης εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος καθώς υποβλήθηκε και προσαρτήθηκε, κατά παράβαση του νόμου, Τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένα και εκπονούμενα από Αρχιτέκτονα Μηχανικό και Μηχανικό ΤΕ Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος αντίστοιχα, πρόσωπα που κατά τις κείμενες διατάξεις δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα – δικαιώματα.

Ειδικότερα, την ακύρωση άλλως διόρθωση ή μεταρρύθμιση των από 11-07-2017 (αριθμ. πρωτ.1104), από 03-08-2017  (αριθμ. πρωτ.1222), από 10-08-2017  (αριθμ. πρωτ.1309) και από 04-10-2017  (αριθμ. πρωτ.1994) πράξεων Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ζακύνθου, αιτούμαστε για τους κάτωθι ουσιαστικούς και βάσιμους λόγους.

 

Αθήνα, 15.12.2017 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   196

 

ΠΡΟΣ    : Διεύθυνση Δασικών Έργων & Υποδομών

Τμήμα Δασολογίου, Απογραφής & Θεματικής Υποστήριξης Δικαιωμάτων Δημοσίου (Τέρμα Αλκμάνος, 11528 ΑΘΗΝΑ)

 

ΘΕΜΑ   : Επικαιροποίηση των χορηγημένων θεσμικών γραμμών αναρτημένων δασικών χαρτών

Σχετ.: υπ’ αριθμ. 90/02.05.2017 αίτημα μας

 

Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

μετά τις πρόσφατες αναρτήσεις των δασικών χαρτών σε νέες περιοχές, και σύμφωνα με το σχετικό αίτημα μας (υπ’ αριθμ. 90/02.05.2017) σας ζητάμε να μας χορηγήσετε τις αντίστοιχες θεσμικές γραμμές των νέων περιοχών, ώστε να τις παρέχουμε στα μέλη μας για την ορθότερη υποβολή αντιρρήσεων.

Η διοίκηση και τα μέλη του συλλόγου μας θα ήθελε να σας ευχαριστήσει για την χορήγηση των θεσμικών γραμμών των αναρτημένων δασικών χαρτών και την άμεση ανταπόκριση σας. Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε νέα συνεργασία στα πλαισια της υπηρεσίας σας και του συλλόγου μας.

 Με εκτίμηση

 

Για το Δ.Σ.

 Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

  Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Τουρλάκης


 

Αθήνα, 21.09.2017

Αρ. Πρωτ.: 181

ΠΡΟΣ: 

1.  Τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου. (τηλ. 24210 75164, 2421075127)

2.  Διεύθυνση Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών (υπ΄ όψη κας Θεοδωρίδου Ελισσάβετ τηλ. 2421075104, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

3.  ΕΑΑΔΗΣΥ, Δ/νση Συντονισμού και ελέγχου, Τμήμα Ελέγχου, Λεωφ. Κηφισίας 7 Αθήνα, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της υπηρεσίας στην επίβλεψη του χρηματοδοτούμενου υποέργου “εκσυγχρονισμός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος των ενοτήτων Βόλου και Νέας Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού”» και προεκτιμώμενης αξίας 772.867,35 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

 

Σχετ.:   Η με αριθ. ΑΔΑΜ 17PROC001929978 2017-09-12 αναλυτική προκήρυξη

 

Διαβιβάστηκε στο Δ.Σ. του συλλόγου μας η παραπάνω προκήρυξη της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. για την ανάθεση της σύμβασης «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της υπηρεσίας στην επίβλεψη του χρηματοδοτούμενου υποέργου «εκσυγχρονισμός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος των ενοτήτων Βόλου και Νέας Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού» και προεκτιμώμενης αξίας 772.867,35 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

 

Από τα στοιχεία της προκήρυξης και συγκεκριμένα το άρθρο 19.3(γ) καθώς επίσης και το οργανόγραμμα ομάδας τεχνικού συμβούλου στο τεύχος προεκτίμησης αμοιβής, προκύπτει ότι απαιτείται στο εξειδικευμένο προσωπικό (1) Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός δωδεκαετούς εμπειρίας, για να εκτελέσει τα καθήκοντα του συντονιστή της εκτέλεσης του υποέργου και ένας διπλωματούχος υδραυλικής κατεύθυνσης εξαετούς εμπειρίας (κατ΄ελάχιστο).

 

Η κείμενη νομοθεσία για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, σαφώς ορίζει ότι μπορούν να ασκήσουν  τα εξειδικευμένα καθήκοντα του  συντονισμού της μελέτης και της επίβλεψης των υδραυλικών έργων. Για αυτό άλλωστε έχουν δικαίωμα κτήσης πτυχίου μελετών κατηγορίας 13 (υδραυλικών έργων), η οποία αποτελεί ένα από τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του διαγωνισμού, αφού οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους, θα πρέπει ,σύμφωνα με τη διακήρυξη, να προσκομίσουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία μελέτης 13, τάξεων  Δ ή Ε.

 

Επιπλέον είναι κοινός τόπος για τον τεχνικό κόσμο επί δεκαετίες, η σημαντική συμβολή του κλάδου μας στην άρτια μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση χιλιάδων υδραυλικών έργων, που είναι  απόρροια τόσο του προγράμματος σπουδών των τομέων υδραυλικών έργων των τμημάτων ΑΤΜ, των πολυτεχνικών σχολών, όσο και από την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε γραφεία και εργοτάξια.

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω θεωρούμε την απαίτησή σας, για την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής  του άρθρου 19.3(γ) της διακήρυξης μόνο από Πολιτικούς Μηχανικούς και τον αποκλεισμό των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, καταχρηστική και σας ζητούμε να προβείτε σε ανάκληση και διόρθωση της διακήρυξης.

 

 

 

Με εκτίμηση

 

 

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Τουρλάκης

       

 

 

Κατά την ακρόαση των φορέων για το νομοσχέδιο "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος." στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης.

 

Αθήνα, 18.09.2017

Αρ. Πρωτ.: 176

ΠΡΟΣ:  κ. Παναγιωτη Καμμένο, Υπουργό Εθνικής Άμυνας

            Μεσογείων 229, ΤΚ 15561, Χολαργός

 

ΘΕΜΑ:  Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού και Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας –  Απαράδεκτος αποκλεισμός των Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών από τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων & Τμημάτων

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

 

με μεγάλη έκπληξη πληροφορηθήκαμε ότι στο νέο προτεινόμενο οργανόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αποκλείονται από τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί.

 

Οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί  έχουν όλες τις γνώσεις και το υπόβαθρο με μεγάλο αριθμό αντίστοιχων μαθημάτων στις σχολές τους αλλά και από το θεσμοθετημένο επαγγελματικό και επιστημονικό αντικείμενο τους, στους τομείς των οδικών υποδομών, των υδραυλικών έργων, των κατασκευών και οικοδομικών έργων, ώστε να μπορούν να καταλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στο σύνολο των Διευθύνσεων ή των Γενικών Διευθύνσεων του Υπουργείου.

 

Εξάλλου διαχρονικά η πολιτεία αναγνωρίζει τις δυνατότητες των διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στα πιο πάνω αντικείμενα, χορηγώντας τους μέσω της  Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων (Δ15), μελετητικά ή εργοληπτικά πτυχία στα αντίστοιχα αντικείμενα.

 

Μια τέτοια ενέργεια, να εξαιρούνται οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι  Τοπογράφοι Μηχανικοί από την δυνατότητα, προαγωγής τους σε θέσεις ευθύνης του υπουργείου θα ήταν πέρα από αδικαιολόγητη και αναιτιολόγητη και άδικη, αβάσιμη και καταχρηστική και θα έθιγε τόσο τα επαγγελματικά και επιστημονικά δικαιώματα και την δυνατότητα απασχόλησής τους, όσο και την ίδια την δομή της δημόσιας διοίκησης και του θεσμού του δημοσίου υπαλλήλου.

 

Για αυτό σας ζητάμε να μην αποκλείονται οι Αγρονόμοι & Τοπογράφοι Μηχανικοί  από τις θέσεις ευθύνης των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και ως εκ τούτου ζητούμε την διόρθωσή του οργανογράμματος και την συμπλήρωσή του και με την ειδικότητα των Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών στις θέσεις Γενικών Διευθυντών και Διευθυντών, που προβλέπεται η κάλυψή τους από θέσεις ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.

 

Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τα σημεία τα οποία μας έχουν επισημάνει συνάδελφοι μας:

 

 1. Στο οργανόγραμμα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) ζητούμε να συμπεριληφθεί η ειδικότητα του ΠΕ Αγρονόμου, Τοπογράφου Μηχανικού.

 

     Στις θέσεις ευθύνης των Διευθύνσεων & Τμημάτων:

 • ΥΠΕΠΑ/Διεύθυνση Μελετών
 • ΥΠΕΠΑ/Διεύθυνση Διασφάλισης Ποιότητας και Τυποποίησης
 • ΥΠΕΠΑ/Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Έργων
 • ΥΠΕΠΑ/Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας Μελετών
 • ΥΠΕΠΑ/Διεύθυνση 1ης Υπηρεσίας Επίβλεψης Κατασκευής Έργων
 • 350 ΠΚΒ/11η ΜΚΒ/ Τμήμα Εγκαταστάσεων
 • 206 ΠΑΥ/Τμήμα Ανάθεσης Μελετών Έργων σε Εξωτερικούς Μελετητές

 

Στις ανωτέρω διευθύνσεις και τμήματα έχουν προβλεφθεί οι ειδικότητες ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  Πολιτικού, Αρχιτέκτονα, Μηχανολόγου, Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Υπολογιστών, Χημικού Μηχανικού και ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ και όχι η ειδικότητα του ΠΕ Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, γεγονός παράλογο από τη στιγμή που δεν υπάρχει κοινός τόπος αντικειμένου των παραπάνω ειδικοτήτων, το οποίο να μην αποτελεί και πεδίο της ειδικότητας του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Επιπροσθέτως στο σύνολο των θέσεων ευθύνης δεν υπάρχει η αναφορά «εν ελλείψει Π.Ε., τοποθετείται Τ.Ε.».

 

 1. Στη θέση ευθύνης του Τμήματος Περιουσίας-Χωροταξίας της Διεύθυνσης Υποδομών (ΓΕΑ/Γ2), να αφαιρεθεί η ειδικότητα του ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού, καθόσον το αντικείμενο του τμήματος είναι καθαρά Τοπογραφικού Αντικειμένου (κτηματολόγιο, απαλλοτριώσεις, επιτάξεις, διαχείριση γεωχωρικών δεδομένων κλπ).

 

 1. Στη θέση ευθύνης του Τμήματος Τοπογραφικών Μελετών της Διεύθυνσης Μελετών της ΥΠΕΠΑ, να αφαιρεθεί η ειδικότητα του ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού, καθόσον το αντικείμενο του τμήματος είναι καθαρά Τοπογραφικού Αντικειμένου (τοπογραφικές μετρήσεις πεδίου) και η ειδικότητα του ΠΕ Μηχανολόγου Μηχανικού είναι εντελώς ασύμβατη.

 

 1. Στην Υδρογραφική Υπηρεσία έχουμε εντοπίσει στις παρακάτω Διευθύνσεις ή Τμήματα, αντίστοιχα ζητήματα:

 

 • Υδρογραφική Υπηρεσία / Δ/ΥΔΡ-ΩΚ / Τμήμα Συνεργείων, Συσκευών και Οργάνων
 • Υδρογραφική Υπηρεσία / ΔΧΑΡΤ Διεύθυνση Χαρτογραφίας
 • Υδρογραφική Υπηρεσία / Δ/ΑΣΦΝ / Τμήμα Γνωμοδότησης Τεχνικών Έργων Λιμένων – Υδατοκαλλιεργειών -Αιολικών Πάρκων

 

 

Κύριε Υπουργέ, επειδή όλα τα παραπάνω είναι κρίσιμα για τους συναδέλφους μας που υπηρετούν στο Υπουργείο σας, αλλά και συνολικά για τον τεχνικό κόσμο που επιζητά την διασφάλιση της ποιότητας τόσο στις μελέτες όσο και στα έργα του δημοσίου, σας ζητούμε να σας συναντήσουμε για να σας παραθέσουμε τις απόψεις μας και να συμβάλουμε και εμείς από την πλευρά μας στην διαμόρφωση του νέου Οργανισμού Πολιτικού Προσωπικού και Ενιαίου Διοικητικού Τομέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

 

 

Με εκτίμηση

 

 

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Τουρλάκης

       

 

 

 

 

Κοινοποίηση

 1. κ. Καλλιόπη Παπαλεωνίδα, Ειδική Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
 2. κ. Γεώργιο Στασινό, Πρόεδρο Τ.Ε.Ε.
 3. κ. Παναγιώτη Μούζιο, Πρόεδρο Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top