Αθήνα, 08.08.2016

ΠΡΟΣ  :   κ. Γεώργιο Σωφρόνη, Δήμαρχο Σαρωνικού

 

ΘΕΜΑ: Προβλήματα επί του περιεχομένου της προκήρυξης της μελέτης «Αμοιβή διεκπεραίωσης τακτοποίησης αυθαιρέτων».

 

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

 

Μέσω του διαδικτύου και συγκεκριμένα από την Διαύγεια πληροφορηθήκαμε την προκήρυξη της μελέτης με ΑΔΑ: Ω1ΞΞΩ1Ξ-82Ι «Αμοιβή διεκπεραίωσης τακτοποίησης αυθαιρέτων»

Εξετάζοντας το περιεχόμενο της προκήρυξης, θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής:

Πάγια επιδίωξη κάθε αναθέτουσας αρχής είναι και επιβάλλεται να είναι η διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού σε κάθε διαγωνιστική διαδικασία. Προϋπόθεση γι’ αυτό αποτελεί η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισσότερων μελετητών, οι οποίοι βεβαίως θα πρέπει να έχουν την τεχνογνωσία για την επιτυχή υλοποίηση της υπό ανάθεση μελέτης σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, στο βέλτιστο χρόνο και με το μικρότερο δυνατό κόστος.

 

Εν προκειμένω, επειδή επί της ουσίας η διεκπεραίωση εργασιών τακτοποίησης αυθαιρέτων  αποτελεί τεχνική μελέτη, ο νομοθέτης έχει προβλέψει εδώ και χρόνια ότι η ικανότητα εκπόνησης συγκεκριμένου μελετητικού αντικειμένου πιστοποιείται από συγκεκριμένη δημόσια αρχή, τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Μελετών (Γ.Ε.Μ.), η οποία και κατατάσσει το μελετητικό δυναμικό, ατομικό και εταιρικό, σε κατηγορίες και αντίστοιχες τάξεις.

Συνεπώς, η κάθε αναθέτουσα αρχή είναι απολύτως διασφαλισμένη ως προς την ποιοτική εκπόνηση της μελέτης που αναθέτει μόνο εάν αποταθεί στο σύνολο του μελετητικού δυναμικού των αντίστοιχων κατηγοριών, βάσει μελετητικού αντικειμένου και των αντίστοιχων, βάσει προϋπολογισμού, τάξεων πτυχίων.

Στο συγκεκριμένο διαγωνισμό διαπιστώσαμε ότι δεν ακολουθείται αυτή η αρχή, αλλά επιλέγεται τεχνηέντως, και να μην ζητείται μελετητικό πτυχίο αλλά και δια μέσου απαιτήσεως για ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (Πίνακας στον οποίο θα φαίνεται η επιτυχής τακτοποίηση τουλάχιστον 170 σχετικών υποθέσεων με τα αντίστοιχα στοιχεία για κάθε περίπτωση), ο αποκλεισμός μεγάλου αριθμού μηχανικών μελετητών ή μελετητικών εταιρειών οι οποίες, παρότι καλύπτουν τις προϋποθέσεις του νόμου και έχουν την μελετητική κατηγορία και τάξη πτυχίου, αδυνατούν να συμμετέχουν στον εν θέματι διαγωνισμό.

Για το Σύλλογό μας, η επιλογή ενός αναδόχου πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών των προσφορών και όχι στην εφεύρεση τυπικών παραμέτρων που θα θέσουν φραγμό σε συναδέλφους που επιθυμούν να συμμετέχουν.

Κατόπιν των ανωτέρω διαπιστώσεων και των ερωτημάτων που εύλογα δημιουργούνται από το περιεχόμενο του τεύχους του διαγωνισμού, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών σας καλεί:

Να προχωρήσετε στην ακύρωση του διαγωνισμού για την εκπόνηση της εν θέματι μελέτης και στην επαναπροκήρυξη καλώντας μελετητή Διπλωματούχο Αρχιτέκτων Μηχανικό ή Πολιτικό Μηχανικό ή Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό ο οποίος κατά την κείμενη νομοθεσία έχει το δικαίωμα τακτοποίησης αυθαίρετων κτισμάτων ή χρήσεων, και χωρίς την προαπαίτηση συγκεκριμένης ειδικής τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας, έτσι ώστε να λάβει μέρος το μέγιστο δυνατό μελετητικό δυναμικό, που καλύπτει βάσει νόμου την απαίτηση του αντικειμένου και του προϋπολογισμού της μελέτης.

Έχοντας τη βεβαιότητα ότι κι εσείς ενστερνίζεστε την άποψη ότι η διασφάλιση των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των στόχων κάθε διαγωνιστικής διαδικασίας, αναμένουμε την αποδοχή του αιτήματός μας και παραμένουμε στη

διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειασθείτε επί θεμάτων που άπτονται του επιστημονικού & επαγγελματικού μας ενδιαφέροντος.     

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Μιχαήλ Καλογιαννάκης

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Τουρλάκης

Κοινοποίηση

  1. κ. Γεώργιο Στασινό, Πρόεδρο Τ.Ε.Ε.
  2. Περιφερειακά, Τοπικά Τμήματα & Συλλόγους Α.Τ.Μ.

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top