Αθήνα, 10/10/2016
Αρ. Πρωτ.: 350

Προσφυγή
(Άρθρο 24 Ν.2690/1999 )


Του Πανελληνίου Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αραχώβης 61 και εκπροσωπείται νομίμως.


ΠΡΟΣ
1. Διεύθυνση Δασών Ν. Λασιθίου (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης)
2. Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων, όπως νόμιμα εκπροσωπείταιΚoινοποίηση


1. Ενδιαφερόμενο Αιτούντα την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης, κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΝΙΤΑΚΗ (Υποβληθείσα αίτηση 1222/21-04-2016)
2. Ενδιαφερόμενο Αιτούντα την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης, κ. ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΣΑΝΤΑΚΗ (Υποβληθείσα αίτηση 2296/25-07-2016)


ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ –ΔΙΟΡΘΩΣΗ - ΆΛΛΩΣ ΜΕΤΑΡΥΘΜΙΣΗ


Της 2350/21-09-2016 πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου(ΑΔΑ: Ω8ΓΤΟΡ1Θ-9Ο9).
Της 2985/22-09-2016 πράξης Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου(ΑΔΑ: 7ΗΔΒΟΡ1Θ-ΘΑΖ).
………………………….
Στις 01/10/2016 λάβαμε γνώση της έκδοσης των ως άνω διοικητικών πράξεων Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου.


Οι ανωτέρω πράξεις εκδόθηκαν κατά παράβαση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί σύνταξης και εκπόνησης εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος καθώς υποβλήθηκε και προσαρτήθηκε, κατά παράβαση του νόμου, Τοπογραφικό διάγραμμα υπογεγραμμένα και εκπονούμενα από Μηχανικό ΤΕ Δομικών Έργων και Τοπογράφο Σιβιτανιδείου αντίστοιχα, πρόσωπα που κατά τις κείμενες διατάξεις δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα – δικαιώματα.
Ειδικότερα, την ακύρωση άλλως διόρθωση ή μεταρρύθμιση των από 21-09-2016 (αριθμ.πρωτ. 2350) και από 22-09-2016 (αριθμ.πρωτ. 2985) πράξεων Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου, αιτούμαστε για τους κάτωθι ουσιαστικούς και βάσιμους λόγους.


Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 «Περί προστασίας Δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας» (ΦΕΚ 289/τΑ/1979).

Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Ν.998/1979 μετά την ισχύ του Ν.3208/2003 «Προστασία Δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση Δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί Δασών & Δασικών εν γένει εκτάσεων» (ΦΕΚ 303/τΑ/2003) και του Ν.3818/2010 «Προστασία δασών και δασικών εκτάσεων του Ν. Αττικής, σύσταση Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ17/τΑ/2010).
Τη διάταξη του άρθρου 3 του Ν. 4663/1930
Τη διάταξη του άρθρου 4 του Ν. 4663/1930
Τη διάταξη του άρθρου μόνου του Β.Δ/τος 769/1972 (ΦΕΚ 223 Α)
Τη διάταξη της παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.Δ 4564/1966
Την υπ΄αριθμ. 678/2005 απόφαση Ολομέλειας ΣΤΕ
Την υπ΄αριθμ.451/2010 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ επί σχετικού ερωτήματος της Κτηματολόγιο Α.Ε με αριθμό πρωτ.1275/26.07.2010
Την εγκύκλιο ΔΤΕ/β/34285/375/24-09-2010 του ΥΠΕΚΑ
Το με αρ. Πρωτ. 26134/09-10.05.2010 έγγραφό του Τ.Ε.Ε
Τη διάταξη των άρθρων 3, 5, 8, 9 του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α)

Τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 (υποπαράγραφος ΙΓ. 12)
Την υπ΄ αριθμ. 267/2016 απόφαση του τμήματος Δ’ του ΣΤΕ

Σας αναφέρουμε τα ακόλουθα :
1. Η μελέτη τεχνικού έργου, ο τρόπος ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες και ο καθορισμός αποκλειστικών επαγγελματικών δικαιωμάτων, υπόκεινται στην εποπτεία του κράτους, λόγω της ανάγκης διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.


Η εποπτεία του κράτους έχει υλοποιηθεί με τη λήψη μέτρων στους εξής άξονες:


α) Άξονας 1 – μελετητής – Μηχανικός
Θέσπιση υποχρεωτικών προδιαγραφών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, έλεγχος της τήρησής τους στις μελέτες, προσωπική ευθύνη του μηχανικού (ποινική – πειθαρχική) σε περίπτωση αστοχίας. Για τη θέσπιση υποχρεωτικών προδιαγραφών και τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων βασική νομοθετική εξουσιοδότηση παρέχουν τα άρθρα 53 και επόμενα του Ν.Δ. 17 Ιουλ.- 16 Αυγ. 1923. Υπάρχουν δε προδιαγραφές και για πολύ ειδικά θέματα (π.χ. για τη θέσπιση ειδικών κανονισμών, όπως ο αντισεισμικός, ο κτιριοδομικός, για την πυροπροστασία, για τη θερμομόνωση, για τις ηλεκτρικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, για τις τοπογραφικές εργασίες (Π.Δ. 696/1975 – άρθρα 108 και επόμενα, κλπ.).


β) Άξονας 2 – Έλεγχος Τεχνικών υπαλλήλων και Υπηρεσιών Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος.

Θέσπιση διοικητικής διαδικασίας χορήγησης πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων και χορήγηση αυτών ύστερα από προηγούμενο έλεγχο και διασφάλιση των μέτρων. Για τον έλεγχο της τήρησης των υποχρεωτικών προδιαγραφών χορηγήθηκε αρμοδιότητα στις Διευθύνσεις Δασών καθώς και ορίστηκε ειδική διαδικασία προς τούτο (Άρθρο 14 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/τΑ/1979), άρθρα 3 και 4 του Ν.998/1979 μετά την ισχύ του Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/τΑ/2003) και του Ν.3818/2010 (ΦΕΚ17/τΑ/2010)).

2. Σύμφωνα με το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο , όσον αφορά την σύνταξη και την εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων, για λόγους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος κατά το άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος, αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραμμάτων εξηρτημένων από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 1987, έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί, καθώς και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί. Επίσης, περιορισμένα δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων έχουν οι Πτυχιούχοι Πολιτικοί Υπομηχανικοί (οι σχολές Υπομηχανικών καταργήθηκαν το 1977).


Εν προκειμένω και όσον αφορά τη διαπίστωση του χαρακτήρα εκτάσεως (ενώπιον των δασικών υπηρεσιών), όπου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος, καθίσταται σαφές ότι το συγκεκριμένο επαγγελματικό δικαίωμα εντάσσεται στο πεδίο των διατάξεων περί ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού και μάλιστα αποτελεί ad hoc τεχνικό έργο εκπόνησης τοπογραφικών εργασιών, κατά την έννοια των άρθρων 107-119 του Π.Δ. 696/1974. Και τούτο διότι το τοπογραφικό διάγραμμα που προσκομίζεται στις δασικές υπηρεσίες απαιτείται επειδή, με αυτό θα γίνει ο ακριβής και σαφής προσδιορισμός των ορίων, του εμβαδού και της θέσης του ακινήτου, για το οποίο θα αποφανθούν στη συνέχεια οι δασικές υπηρεσίες (ως προς το χαρακτήρα αυτού).


3. Κατά το ισχύον πλαίσιο (άρθρο 14 του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/τΑ/1979), άρθρα 3 και 4 του Ν.998/1979 μετά την ισχύ του Ν.3208/2003 (ΦΕΚ 303/τΑ/2003) και του Ν.3818/2010 (ΦΕΚ17/τΑ/2010) τα αρμόδια όργανα (υπάλληλοι, δασολόγοι, εξουσιοδοτούμενοι για τον έλεγχο των στοιχείων και την έκδοση της πράξης χαρακτηρισμού) είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία όσον αφορά τις προδιαγραφές, τις ευθύνες και τα δικαιώματα σύνταξης και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραμμάτων και λοιπών μελετών που απαιτούνται για την έκδοση της πράξης. Τυχόν δε παράλειψή τους ή παράνομη ενέργειά τους έχει σαν αποτέλεσμα :
α) την ακύρωση της διοικητικής πράξης η οποία εκδόθηκε κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων.
β) τη διερεύνηση για τη διαπίστωση τυχόν ποινικών και πειθαρχικών ευθυνών των οργάνων που στα πλαίσια της άσκησης των καθηκόντων τους, με τις πράξεις τους ή τις παραλείψεις τους, προχώρησαν στην έκδοση παρανόμων διοικητικών πράξεων.


4. Σύμφωνα με τις ως άνω αναφερόμενες διατάξεις (άρθρο 3 του Ν. 4663/1930 άρθρο 4 του Ν. 4663/1930, άρθρο μόνου του Β.Δ/τος 769/1972 (ΦΕΚ 223 Α),παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.Δ 4564/1966 , την υπ΄αριθμ.678/2005 απόφαση Ολ. ΣΤΕ, την υπ’αριθμ. 267/2016 απόφαση Τμ. Δ’ ΣΤΕ), όσον αφορά τη σύνταξη και την εκπόνηση τοπογραφικών διαγραμμάτων και για λόγους που αφορούν το δημόσιο συμφέρον και την προστασία του περιβάλλοντος (οικιστικό – φυσικό), σύμφωνα με το άρθρο 24 του Συντάγματος, αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης και εκπόνησης τοπογραφικών διαγραμμάτων εξηρτημένων από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 1987 έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι και Τοπογράφοι Μηχανικοί καθώς και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί. Επίσης, περιορισμένα δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων έχουν οι Πτυχιούχοι Πολιτικοί Υπομηχανικοί (οι σχολές Υπομηχανικών καταργήθηκαν το 1977 ,βλ.κ. σχετ. εγκύκλιο ΥΠΕΚΑ και Τ.Ε.Ε η οποία κωδικοποιεί την κείμενη νομοθεσία)


Με βάση τα ανωτέρω και την σχετική υπ΄αριθμ. 451/2010 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ καθίστανται σαφή τα εξής :
α) ουδεμία αμφισβήτηση υφίσταται όσον αφορά το επαγγελματικό δικαίωμα των Μηχανικών για τη σύνταξη και την εκπόνηση εξηρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.
β) οι συγκεκριμένοι Μηχανικός ΤΕ Δομικών Έργων και Τοπογράφος Σιβιτανιδείου, οι οποίοι φέρονται ως συντάξαντες και εκπονώντες τα προσαρτώμενα αντίστοιχα για τις πράξεις χαρακτηρισμού εκτάσεως τοπογραφικά διαγράμματα, δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα εκ του νόμου επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα προς βλάβη του δημοσίου συμφέροντος.
γ) Οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι εξουσιοδοτούμενοι υπάλληλοι υποχρεούνται στα πλαίσια των καθηκόντων τους όπως εφαρμόζουν την κείμενη νομοθεσία και τις σχετικές εγκύκλιους – οδηγίες κωδικοποίησης ιεραρχικά προϊσταμένων αρχών στο πλαίσιο της διοίκησης αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα.


5. Διοικητική πράξη είναι η κυριαρχική πράξη διοικητικής αρχής, που ρυθμίζει μια συγκεκριμένη ή αόριστο αριθμό περιπτώσεων διοικητικού δικαίου, με εξωτερικές έννομες συνέπειες και άμεση νομική ισχύ. Επισημαίνεται δε ότι σύμφωνα με πάγια αρχή του διοικητικού δικαίου, η διοικητική πράξη, από την έναρξη της ισχύος της έως την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση ή με διοικητική πράξη ή την ανάκληση ή κατάργησή της ή γενικά την παύση της ισχύος της, κατά οποιοδήποτε τρόπο, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της, και έναντι των διοικητικών αρχών (ΣτΕ 2519/1982, 264/2005, 267/2016), ανεξάρτητα από το αν τυχόν έχει νομική πλημμέλεια. Κατ’ εφαρμογή του τεκμηρίου νομιμότητας των διοικητικών πράξεων, το διοικητικό όργανο που έχει εκδώσει την πράξη μπορεί να επανεξετάσει τη νομιμότητά της, εφόσον θέλει να την ανακαλέσει και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της ανακλήσεως (408/2003, 1612/2008 κ.ά.).


Συνεπώς, αντιλαμβανόμενοι την ευθύνη της διοίκησης, υπό την ισχύ των συγκεκριμένων πιθανόν «παρανόμων» διοικητικών πράξεων, δίδεται η εντύπωση στον πολίτη ότι ορθώς εκτελούνται εργασίες κατασκευής, καταρτίζονται δικαιοπραξίες, παράγονται πληθώρα σχετικών άλλων πράξεων, οι οποίες στηρίζονται στην ακυρωτέα λόγω νομικών πλημμελειών άδεια χαρακτηρισμού εκτάσεως της αρμόδιας υπηρεσίας της Διεύθυνσης Δασών. Η διατάραξη δε που θα επέλθει στις συναλλαγές, όταν μελλοντικά αποκαλυφθεί το σφάλμα, θα είναι μη αναστρέψιμη!


Οι διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατά παράβαση του θεσμικού πλαισίου, ως λεπτομερώς αναλύεται, είναι ακυρωτέες κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου. Προς το συμφέρον δε των αιτούντων πολιτών, και με κύριο γνώμονα την προστασία του οικιστικού περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να προχωρήσουν σε διορθώσεις των παρανόμων εκδοθεισών πράξεων χαρακτηρισμού εκτάσεων θεραπεύοντας τις ελλείψεις ως προς το θέμα της σύνταξης και της υπογραφής των τοπογραφικών διαγραμμάτων και ενημερώνοντας τους ενδιαφερομένους για την ανάγκη διόρθωσης, άλλως οφείλουν να προβούν σε ανάκληση των αδειών που εσφαλμένα εκδόθηκαν.


6. Kατά τα ανωτέρω σας καλούμε, εντός νομίμου προθεσμίας από την υποβολή του παρόντος αιτήματος, όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ανάκλησης άλλως διόρθωσης ή μεταρρύθμισης και θεραπείας των 2350/21-09-2016 και 2985/22-09-2016 πράξεων Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου που παρανόμως εκδόθηκαν σε αντίθεση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.


7. Περαιτέρω, ο Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ., επιφυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματός του, ως έχων έννομο συμφέρον και υποχρέωση εκ του καταστατικού του, σε περίπτωση όπου η διοίκηση δεν προχωρήσει στην διόρθωση άλλως ανάκληση των σχετικών πράξεων θα προσφύγει στο αρμόδιο διοικητικό δικαστήριο για την ακύρωση αυτών ενημερώνοντας τον αρμόδιο εισαγγελέα και τον επιθεωρητή δημόσιας διοίκησης για τις σχετικές παράνομες ενέργειες ή παραλείψεις των οργάνων των Διευθύνσεων Δασών στα πλαίσια των καθηκόντων τους.

 


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Και όσους άλλους προσθέσουμε νόμιμα, με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας.


ΖΗΤΟΥΜΕ


Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση ανακλήσεως – διορθώσεως άλλως μεταρρυθμίσεως των από 21-09-2016 (2350/21-09-2016) και και 22-09-2016 (2985/22-09-2016) πράξεων Χαρακτηρισμού Έκτασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου.


Μετά τιμής,
Για το Δ.Σ. του Π.Σ.Δ.Α.Τ.Μ.


Ο Πρόεδρος                                                                                              Ο Γεν. Γραμματέας

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης                                                                            Παναγιώτης Τουρλάκης


Προσφυγή του ΠΣΔΑΤΜ κατά της Διεύθυνσης Δασών Ν. Λασιθίου


 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top