Αθήνα, 19.03.2018 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   032

 

Προς     : κ. Χρήστο Παππού, Δήμαρχο Φύλης

 

Κοινοποίηση:

  • ΕΑΑΔΗΣΥ, Δ/νση Συντονισμού και ελέγχου, Τμήμα Ελέγχου, Λεωφ. Κηφισίας 7 Αθήνα, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • κ. Σπυρίδων Κοκκινάκης, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
  • Επίτροπο Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον Δήμο Φυλής (Δήμος Αμαρουσίου, Βασ.Σοφίας 9 & Δημ.Μόσχα (Δημαρχείο))
  • Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Δήμου Φυλής

 

Θέμα    : Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου : «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΩΝ” από τον Δήμο Φυλής.

 

 

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

 

πρόσφατα μας γνωστοποιήθηκε η παραπάνω προκήρυξη του Δήμου Φυλής για την ανάθεση του έργου : «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΩΝ” Εκτιμώμενου προϋπολογισμού μελέτης : 74.400,00 € (με Φ.Π.Α) 60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α)


 

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19 η οποία αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι :

 

«Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, επί ποινή αποκλεισμού θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά κατά την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού τις κάτωθι απαιτήσεις:

α) Κάθε προσφέρων πρέπει να διαθέτει στελεχιακό δυναμικό με εμπειρία σε αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, κατά το άρθρο 39 του Ν.3316/05 (που διατηρείται σε ισχύ σύμφωνα με το άρθρο 377 του ν.4412/2016), ως εξής:

 

-           Για την κατηγορία (10) ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ - πτυχίο Α' τάξης και άνω, απαιτείται να υπάρχει στην ομάδα Μελέτης κατ’ ελάχιστον ένας Πολιτικός Μηχανικός με 10ετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη εμπειρία σε έργα οδοποιίας, ο οποίος θα είναι και ο συντονιστής του έργου και πιο συγκεκριμένα:

 Πέντε τουλάχιστον εγκεκριμένες μελέτες οδού ενιαίας ή διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας κατηγορίας ΒΙ ή ΒΙΙ ή ΒΙΙΙ ή ΒΙV ή ΓΙV ή ΔIV ή ΔV από τεχνικές υπηρεσίες την τελευταία τριετία.

-           Για την κατηγορία (16) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ - πτυχίο Α' τάξης και άνω, απαιτείται

τουλάχιστον ένας μελετητής 10ετούς και άνω εμπειρίας.

 

Βάσει των ανωτέρω απαιτήσεων, λαθεμένα υπάρχει η αναφορά στελέχωσης της ομάδας μελέτης μόνο Πολιτικού Μηχανικού για την κατηγορία (10) Συγκοινωνιακών Μελετών και όχι και Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών περίπου το 60% των μελετητών της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί. Η συγκεκριμένη παράλειψη ελπίζουμε ότι έγινε από άγνοια και συντόμως θα διορθωθεί. Σε αντίθετη περίπτωση επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμη ενέργεια προάσπισης των συμφερόντων των μελών μας.

 

Επιπροσθέτως σύμφωνα με το ίδιο άρθρο, αποκλείεται, εκ του διαγωνισμού μεγάλος αριθμός μηχανικών με πτυχίο Α’ τάξης στις ανωτέρω κατηγορίες μελετών, καθώς για την λήψη πτυχίου Α’ τάξης απαιτούνται 4 έτη εμπειρίας και όχι 10 που απαιτούνται από τον διαγωνισμό. Για την λήψη πτυχίου Β’ τάξης απαιτείται εμπειρία 8 ετών.

 

Τέλος, η απαίτηση σύνταξης «Πέντε τουλάχιστον εγκεκριμένες μελέτες οδού ενιαίας ή διαχωρισμένης επιφάνειας κυκλοφορίας κατηγορίας ΒΙ ή ΒΙΙ ή ΒΙΙΙ ή ΒΙV ή ΓΙV ή ΔIV ή ΔV από τεχνικές υπηρεσίες την τελευταία τριετία» κρίνεται υπερβολική. Η οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα την κατακόρυφη μείωση προκήρυξης και σύνταξης μελετών και συνεπώς ελάχιστοι μελετητές δύνανται πληρούν το κριτήριο αυτό.

 

Κύριε Δήμαρχε, σας ζητούμε την διόρθωση των παραπάνω σημείων και επιφυλασσόμεθα για κάθε νόμιμη ενέργεια.

 

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 

 

Με εκτίμηση

 

 

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Τουρλάκης

       

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top