ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

– ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ


Ηρώων Πολυτεχνείου 9,
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
157 80 ,ΑΘΗΝΑ
TΗΛ: 210 772 2696
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αθήνα 09 Απριλίου 2022

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως ήδη γνωρίζεται, η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΣΑΤΜ-ΜΓ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ) θεσμοθέτησε στο πρόγραμμα σπουδών της από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 την Πρακτική Άσκηση, διάρκειας δύο μηνών (2) εκτός του Ιδρύματος. Είναι μάθημα Επιλογής ενταγμένο στο πρόγραμμα σπουδών της Σχολής, στο 8ο εξάμηνο, με κωδικό μαθήματος 6240 και αντιστοιχεί σε 4 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS) στο European Diploma Supplement.


Ο σκοπός της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) της ΣΑΤΜ-ΜΓ είναι η εξοικείωση των φοιτητών με την επαγγελματική πραγματικότητα της επιστήμης του Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού – Μηχανικού Γεπληροφορικής και η εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα η ΠΑ:

 δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις
 επιτρέπει στους φοιτητές να γνωρίσουν από κοντά τον μελλοντικό χώρο εργασίας τους, τις απαιτήσεις και το αντικείμενο του επαγγέλματός τους
 βοηθά στην απόκτηση αξιοσημείωτης εμπειρίας από τους εκπαιδευόμενους στη σύνθεση και στη λειτουργία ενός τοπογραφικού συνεργείου με παράλληλη εξοικείωση στην ομαδική εργασία

Η Πρακτική Άσκηση που θα υλοποιηθεί δεν συνεπάγεται καμία σχέση εργασίας των εκπαιδευομένων με την υπηρεσία/οργανισμό/επιχείρησή σας, γι’ αυτό, δεν αναλαμβάνετε έναντι αυτών, καμία οικονομική υποχρέωση και καμία ασφαλιστική κάλυψη, τα οποία καλύπτονται εξ ολοκλήρου από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Οι φορείς υποδοχής υποχρεούνται να :
 Είναι εγγεγραμμένοι στο σύστημα ΑΤΛΑΣ
 Ζητήσουν τις αντίστοιχες θέσεις ΠΑ μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ
 Παρέχουν τους απαραίτητους χώρους για την εκπαίδευση των ασκούμενων
 Χορηγούν βεβαίωση για το χρονικό διάστημα ΠΑ σε κάθε ασκούμενο φοιτητή σε αντίστοιχο έντυπο βεβαίωσης, που χορηγείται από το γραφείο ΠΑ.
 Αξιολογούν τα αποτελέσματα & τα παραδοτέα της ΠΑ

Η Πρακτική Άσκηση διεξάγεται κάθε χρόνο, στο χρονικό διάστημα μεταξύ των μηνών Απρίλιο έως και Οκτώβριο. Η ΠΑ μπορεί να εκτελεστεί μία φορά στη διάρκεια σπουδών των φοιτητών, κατόπιν της εγγραφής των στο σχετικό μάθημα. Για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 η ΠΑ θα πραγματοποιηθεί τους μήνες Μάιο 2022 - Οκτώβριο 2022

Τα διαδοχικά στάδια υλοποίησης της ΠΑ που αφορούν στους φορείς υποδοχής είναι:
 Ανακοίνωση από το γραφείο ΠΑ της ΣΑΤΜ-ΜΓ για επικείμενη υλοποίηση του προγράμματος ΠΑ. Γίνεται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΠΑ (http://praktiki.ntua.gr/site/home.html), στο τεχνικό δελτίο του Πανελλήνιου Συλλόγου Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΠΣΔΑΤΜ) και αλλού.
 Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα πρέπει οι Φορείς Υποδοχής να εγγραφούν στο σύστημα ΑΤΛΑΣ του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας. Για την εγγραφή στο σύστημα ΑΤΛΑΣ θα πρέπει να μπείτε στη σελίδα http://atlas.grnet.gr/ και να επιλέξτε την εγγραφή Φορέων Υποδοχής (https://submit-atlas.grnet.gr/) προκειμένου να συμπληρώσετε τη Φόρμα της Εγγραφής με τα στοιχεία του Φορέα Υποδοχής. Αφού πιστοποιηθείτε στο σύστημα, μπορείτε να καταχωρήσετε τις θέσεις ΠΑ που προσφέρετε κάνοντας είσοδο στο σύστημα με τα στοιχεία σας. Θα πρέπει να επιλέξετε την καρτέλα Θέσεις ΠΑ και να επιλέξτε το πεδίο «Προσθήκη Πρακτικής Άσκησης». Αφού καταχωρήσετε τις θέσεις (Βήμα 1) και το αντικείμενο των θέσεων (Βήμα 2), στο Βήμα 3 (Προσθήκη Σχολών), από τη στήλη Ίδρυμα επιλέξτε το ΕΜΠ και τη Σχολή/Τμήμα με την/το οποία/οποίο επιθυμείτε να συνεργαστείτε. Για τη ΣΑΤΜ-ΜΓ/ΕΜΠ επιλέγετε Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής.
 Θα πραγματοποιηθεί αντιστοίχηση επόπτη μέλους ΔΕΠ της ΣΑΤΜ-ΜΓ με κάθε φοιτητή που θα συμμετέχει στο πρόγραμμα και κάθε φορέα υποδοχής που παρέχει την εκπαίδευση.
 Θα γίνει υπογραφή σύμβασης μεταξύ του φορέα υποδοχής και του γραφείου ΠΑ για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, καθώς και για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή.
 Πριν την έναρξη της ΠΑ, ο φοιτητής θα πρέπει να προμηθευτεί Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) ΕΦΚΑ. Αυτό γίνεται με ευθύνη του γραφείου ΠΑ του ΕΜΠ και δεν αφορά στους φορείς υποδοχής. Η πληρωμή του ΕΦΚΑ γίνεται από το ΕΜΠ συνεπώς δεν υπάρχει καμία υποχρέωση των φορέων υποδοχής.
 Στη συνέχεια, έχοντας ολοκληρώσει το πρώτο μέρος των απαραίτητων διαδικασιών ξεκινά η ΠΑ για τον κάθε φοιτητή στο φορέα υποδοχής που έχει αντιστοιχηθεί.

Αναλυτικότερα στοιχεία που αφορούν στην ΠΑ, μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο http://matm.survey.ntua.gr/

θα θέλαμε να σας προτρέψουμε να συμμετάσχετε και πάλι στο θεσμό της ΠΑ, ζητώντας αντίστοιχες θέσεις μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ. Θα πρέπει να ζητήσετε θέση Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού – Μηχανικού Γεωπληροφορικής ΕΜΠ και στη συνέχεια να μας ενημερώσετε για τον κωδικό της θέσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προσδοκώντας στη συνεργασία σας, είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΜΠ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΑΤΜ - ΜΓ

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top