H επιστολή

 Αθήνα, 22.01.2018 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   006 

Προς     :  κ. Σπύρο Στάμου, Δημάρχου Παιανίας

                  Ταχ. Δνση : Καραολή & Δημητρίου 38Α, Παιανία Αττικής

                 τηλ.: 2132030700, mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., fax: 2106646188

 

Θέμα   : Aπευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών που αφορά αποτύπωση φρεατίων ομβρίων του Δήμου μας» του Δήμου Παιανίας

Σχετ.: Η με αριθ. ΑΔΑ: Ω4Τ1ΩΞ9-24Ψ 28-11-2017 σχετική απόφαση ανάθεσης.

 

Αξιότιμε Κύριε Δήμαρχε,

 

σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 474/21.11.2017 απόφαση της Υπηρεσίας σας με θέμα: «Aπευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών που αφορά αποτύπωση φρεατίων ομβρίων του Δήμου μας» του Δήμου Παιανίας αποφανθήκατε ότι

 

Α. ανατίθεται απευθείας στον Αναγνώστου Α. Δημήτριο – Αυτ. Ηρακλείου 25, Μαρούσι και ΑΦΜ:073556420 ΔΟΥ: Αμαρουσίου για την υπηρεσία με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών που αφορά αποτύπωση φρεατίων ομβρίων του Δήμου μας» σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 16657/27-11-2017 υποβληθείσα προσφορά του, με τελική τιμή 11.900,00€ πλέον ΦΠΑ (24%) ήτοι 14.756,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ βάσει του συνημμένου στην απόφαση πίνακα.

 

Β. η εκτέλεση της παρεχόμενης υπηρεσίας θα έχει διάρκεια ενός (1) έτους.

 

Γ. η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους, έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α.:30-6117.009 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και

 

Δ. η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον «ανάδοχο» ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

 


Κατά τα όσα ορίζονται στην υπ’ αρ. 463/21.11.2017 απόφαση Έγκρισης Τεχνικών Προδιαγραφών η υπ’ αρ. 22/17 μελέτη αφορούσε την αποτύπωση φρεατίων, εσχάρες και λοιπά φρεάτια τα οποία βρίσκονται στις δύο Δημοτικές Ενότητες Παιανίας και Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας.

 

Συγκεκριμένα ζητήθηκε από τους ενδιαφερόμενους να συμβουλευτούν την υπηρεσία και στη συνέχεια να περπατήσουν αναλυτικά όλη την περιοχή των δύο Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου και να χαρτογραφήσουν όλα τα είδη φρεατίων ομβρίων με διαφορετικό συμβολισμό το καθένα.

 

Επιπλέον ζητήθηκε η καταγραφή του κάθε σημείου με GPS ως προς τις συντεταγμένες και στη συνέχεια να παραδοθεί στην υπηρεσία ηλεκτρονικό αρχείο με αποτύπωση όλων των φρεατίων ομβρίων του Δήμου μας με ξεχωριστά σύμβολα για κάθε είδους φρεάτιο με πρόσθετη υποχρέωση του αναδόχου να παραδώσει και έντυπο χάρτη λεπτομερή, έγχρωμο με αποτύπωση των ανωτέρω.

 

Η εκτέλεση της εργασίας θα γινόταν σύμφωνα με:

 

-Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016

-Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

-Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

-Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

 

Παρά, όμως, την υπαγωγή των ανωτέρω εργασιών στις προαναφερόμενες διατάξεις νόμων, η συγκεκριμένη ανάθεση δεν περιήφθη του προγενέστερου τύπου της ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και κυριώτερον ο ανάδοχος δεν φέρει την επαγγελματική ιδιότητα του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, η οποία θα κάλυπτε την ελάχιστη προϋπόθεση της ανάληψης των εν λόγω εργασιών από μια ειδικότητα επιφορτισμένη σύμφωνα με τον Νόμο προς τούτο.

 

Ειδικότερα:

 

Α. Σύμφωνα με το άρθρο 118 Ν. 4412/2016 απευθείας ανάθεση επιτρέπεται σε συμβάσεις των οποίων η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή κατώτερη των 20.000€ (χωρίς ΦΠΑ) τηρουμένης της κάτωθι διαδικασίας:

 

 • Η απόφαση της απευθείας ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΔΜΗΣ (ά. 66 Ν. 4412/2016)
 • Η απόφαση για την απευθείας ανάθεση περιέχει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ όλα τα κάτωθι στοιχεία, αλλιώς η σύμβαση είναι ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΚΥΡΗ:
 • Επωνυμία και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
 • Περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης
 • Αναφορά της αξίας της σύμβασης
 • Όνομα και στοιχεία επικοινωνίας του φορέα στον οποίο ανατέθηκε η σύμβαση,

ενώ για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, η κάθε αναθέτουσα αρχή προκειμένου να προβεί στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δημοσιεύει, μία φορά κατ' έτος και για διάστημα είκοσι ημερών, πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων/μελετών. Στην πρόσκληση, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από τους ενδιαφερόμενους να πληρούν απαιτήσεις ειδικής τεχνικής ικανότητας, για την εγγραφή τους στους καταλόγους. Στους καταλόγους εγγράφονται τουλάχιστον τρεις (3) ενδιαφερόμενους, διαφορετικά ο κατάλογος δεν ισχύει.

 

Για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση από επιτροπή που ορίζεται από την αναθέτουσα αρχή, μεταξύ αυτών που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω κατάλογο. Η σύμβαση υπογράφεται με τον ανάδοχο που αναδεικνύεται με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται σχετική αναγγελία του αποτελέσματος της ηλεκτρονικής κλήρωσης και των στοιχείων της σύμβασης (ποσό σύμβασης, ανάδοχος κ.λπ,), η οποία αποστέλλεται προς δημοσίευση στην ιστοσελίδα του Τ.Ε.Ε. δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την υπογραφή. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης αποτελεί το ανώτατο όριο της συμβατικής αμοιβής του αναδόχου. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος διαγράφεται υποχρεωτικά από τον κατάλογο της ηλεκτρονικής κλήρωσης και δεν συμμετέχει στις επόμενες κληρώσεις του έτους.

 

Με βάση την παρούσα διάταξη μπορούν να ανατεθούν από κάθε αναθέτουσα αρχή κατ' έτος, μία ή περισσότερες συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι ποσοστού δέκα τοις εκατό (10%) των πιστώσεων της αναθέτουσας αρχής κατ ' έτος, για ανάθεση συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, αντίστοιχα.

 

Συμβάσεις που συνάπτονται κατά παράβαση των διατάξεων της περίπτωσης αυτής είναι άκυρες και δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

 

Β. Λαμβάνοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις του Ν. 4663/1930
 2. Τις διατάξεις του Β.Δ. 769/1972
 3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 318/1994
 4. Τις διατάξεις του Ν. 2916/2001
 5. Τα έγγραφα του ΤΕΕ με αρ. πρωτ. 26134/09 της 10.5.2010, 20955 της 27-7- 2010 και 11255 της 21-04-2010
 6. Το έγγραφο του Γεν. Γραμματέα ΥΠΕΚΑ ΔΤΕ/β/34285/735 της 24-9-2010
 7. Την με αρ. 451/2010 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
 8. Τις διατάξεις του Ν. 4254/2014 και πλέον σύμφωνα με την υπ’ αρ. 267/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και τα όσα αναλύονται στο διατακτικό της, είναι ξεκάθαρο και χωρίς καμία αμφισβήτηση ότι αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων μέχρι την έκδοση των Π.Δ. που προβλέπονται από τον Ν. 4254/2014, έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών. Συνεπώς κάθε πράξη η οποία έχει συντελεστεί με τοπογραφικό διάγραμμα συνταγμένο από μη έχοντα το δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο, θα πρέπει να ανακληθεί αυτοδικαίως

 

Εν προκειμένω, οι ανατεθείσες εργασίες με την υπ’ αρ. 22/2017 μελέτη περιλαμβάνουν σύνταξη διαγραμμάτων και αποτυπώσεις, οι οποίες εντάσσονται στον ευρύ κύκλο του επαγγελματικού αντικειμένου των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, ειδικότητα η οποία δεν υφίσταται στο πρόσωπο του αναδόχου, γεγονός το οποίο καθιστά άμεσα την εν λόγω ανάθεση άκυρη και μη νόμιμη, καθώς αντιτίθεται ευθέως στα όσα έχουν κριθεί τόσο νομολογιακά όσο και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

 

Για τους λόγους αυτούς

 

ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ

 

α) την άμεση λήψη μέτρων για την ανάκληση ή διόρθωση της υπ’ αρ. 474/21.11.2017 απόφασης της Υπηρεσίας σας με θέμα: «Aπευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών που αφορά αποτύπωση φρεατίων ομβρίων του Δήμου μας» του Δήμου Παιανίας»

 

 β) τη συμμόρφωση της Υπηρεσίας σας στα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 267/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και στις προπαρατεθείσες διατάξεις

 

γ) την παράλειψη στο μέλλον αναλόγων ενεργειών, ήτοι την απευθείας ανάθεση μελετών χωρίς την τήρηση των νομίμων διαδικασιών για την εκπόνηση εργασιών, όπου περιλαμβάνονται εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα και αποτυπώσεις από ειδικότητες Μηχανικών, πέραν των Διπλωματούχων Τοπογράφων Μηχανικών και των Πολιτικών Μηχανικών, άλλως επιφυλασσόμεθα για την αναζήτηση των ευθυνών που προκύπτουν για την Υπηρεσία σας εκ της μη συννόμου ενέργειάς της.

 

 

Με εκτίμηση

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

 

 

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Τουρλάκης

       

 

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top