Αθήνα, 21.09.2017

Αρ. Πρωτ.: 181

ΠΡΟΣ: 

1.  Τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου. (τηλ. 24210 75164, 2421075127)

2.  Διεύθυνση Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών (υπ΄ όψη κας Θεοδωρίδου Ελισσάβετ τηλ. 2421075104, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

3.  ΕΑΑΔΗΣΥ, Δ/νση Συντονισμού και ελέγχου, Τμήμα Ελέγχου, Λεωφ. Κηφισίας 7 Αθήνα, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της υπηρεσίας στην επίβλεψη του χρηματοδοτούμενου υποέργου “εκσυγχρονισμός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος των ενοτήτων Βόλου και Νέας Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού”» και προεκτιμώμενης αξίας 772.867,35 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

 

Σχετ.:   Η με αριθ. ΑΔΑΜ 17PROC001929978 2017-09-12 αναλυτική προκήρυξη

 

Διαβιβάστηκε στο Δ.Σ. του συλλόγου μας η παραπάνω προκήρυξη της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. για την ανάθεση της σύμβασης «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της υπηρεσίας στην επίβλεψη του χρηματοδοτούμενου υποέργου «εκσυγχρονισμός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος των ενοτήτων Βόλου και Νέας Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού» και προεκτιμώμενης αξίας 772.867,35 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

 

Από τα στοιχεία της προκήρυξης και συγκεκριμένα το άρθρο 19.3(γ) καθώς επίσης και το οργανόγραμμα ομάδας τεχνικού συμβούλου στο τεύχος προεκτίμησης αμοιβής, προκύπτει ότι απαιτείται στο εξειδικευμένο προσωπικό (1) Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός δωδεκαετούς εμπειρίας, για να εκτελέσει τα καθήκοντα του συντονιστή της εκτέλεσης του υποέργου και ένας διπλωματούχος υδραυλικής κατεύθυνσης εξαετούς εμπειρίας (κατ΄ελάχιστο).

 

Η κείμενη νομοθεσία για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, σαφώς ορίζει ότι μπορούν να ασκήσουν  τα εξειδικευμένα καθήκοντα του  συντονισμού της μελέτης και της επίβλεψης των υδραυλικών έργων. Για αυτό άλλωστε έχουν δικαίωμα κτήσης πτυχίου μελετών κατηγορίας 13 (υδραυλικών έργων), η οποία αποτελεί ένα από τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του διαγωνισμού, αφού οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους, θα πρέπει ,σύμφωνα με τη διακήρυξη, να προσκομίσουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία μελέτης 13, τάξεων  Δ ή Ε.

 

Επιπλέον είναι κοινός τόπος για τον τεχνικό κόσμο επί δεκαετίες, η σημαντική συμβολή του κλάδου μας στην άρτια μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση χιλιάδων υδραυλικών έργων, που είναι  απόρροια τόσο του προγράμματος σπουδών των τομέων υδραυλικών έργων των τμημάτων ΑΤΜ, των πολυτεχνικών σχολών, όσο και από την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε γραφεία και εργοτάξια.

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω θεωρούμε την απαίτησή σας, για την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής  του άρθρου 19.3(γ) της διακήρυξης μόνο από Πολιτικούς Μηχανικούς και τον αποκλεισμό των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, καταχρηστική και σας ζητούμε να προβείτε σε ανάκληση και διόρθωση της διακήρυξης.

 

 

 

Με εκτίμηση

 

 

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Τουρλάκης

       

 

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top