Αθήνα, 18.11.16 

                                                                                                                                   Αρ. Πρωτ.: .374

 

Προς:    κ.  Γ. Ρούσκα, Προέδρο Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλογών Ελλάδος  

Κοιν.: Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους Ελλάδος

Θέμα:    Απάντηση στο με αρ. πρωτ. 663 έγγραφο της συντονιστικής επιτροπής συμβολαιογραφικών συλλόγων Ελλάδος

 

Αγαπητέ Πρόεδρε,

 

με τεράστια έκπληξη πληροφορηθήκαμε από συναδέλφους μας για το έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 663 που αποστείλατε προς όλους τους συμβολαιογράφους  της χώρας πληροφορώντας τους πως «γίνονται δεκτά τοπογραφικά διαγράμματα από οποιονδήποτε μηχανικό ανεξαρτήτως ειδικότητας».

 


Οι λόγοι τους οποίους επικαλείται είναι α) η υπ’ αριθμ. 267/26-01-2016 απόφαση του ΣτΕ (Τμήμα Δ) και του γεγονότος ότι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΤΕΕ γίνονται δεκτά τοπογραφικά διαγράμματα από οποιονδήποτε μηχανικό ανεξαρτήτως ειδικότητας. Επιπλέον, ορθώς επικαλείστε την υποχρέωση τήρησης της κείμενης νομοθεσίας ή των κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθέντων Προεδρικών Διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων.

 

Εφόσον, δεν είχατε τη στοιχειώδη ευγένεια να απευθυνθείτε προς τον Σύλλογο μας ο οποίος είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για να εκφέρει άποψη για τα επαγγελματικά δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων ή έστω στο ΤΕΕ οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για τα εξής:

 

Α) σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ. 267/26-01-2016 απόφαση του ΣτΕ που εσείς οι ίδιοι επικαλείστε έγινε δεκτή η παρέμβαση που είχε ασκηθεί εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας προς υποστήριξη των συμφερόντων των μελών του, διπλωματούχων Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών αποφοίτων Α.Ε.Ι., υπέρ της νομιμότητας. Με την απόφαση αυτή, λοιπόν, κρίθηκε ότι αποκλειστικό δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων έχουν οι Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και οι Διπλωματούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί των Πολυτεχνικών Σχολών.

 

Β) το ίδιο το ΤΕΕ, το σύστημα του οποίου επικαλείστε, έκανε παρέμβαση υπέρ των επαγγελματικών δικαιωμάτων των Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών και Πολιτικών Μηχανικών στην συγκεκριμένη δικαστική διαδικασία.

 

Γ) για την εγκυρότερη ενημέρωση σας στο σύστημα του ΤΕΕ για τις δηλώσεις αυθαιρέτων γίνονται δεκτά διαγράμματα σε όλες τις κατηγορίες που μπορεί να είναι ακόμα και ανυπόγραφα ή να στερούνται κάθε επιστημονικού περιεχομένου.  Ελέγχεται η πληρότητα και όχι η ορθότητα των υποβαλλόμενων εγγράφων. Μελλοντικά προβλέπονται ποιοτικοί έλεγχοι των δηλώσεων βάσει των οποίων θα κριθεί το περιεχόμενο και η δυνατότητα υπογραφής του εκάστοτε μηχανικού.

 

Δ) το ίδιο το ΤΕΕ έχει εκδώσει οδηγία σύμφωνα με την οποία τη δήλωση αυθαιρέτων κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 και κατ’ επέκταση του Ν. 4178/2013 «υποβάλει ομάδα Μηχανικών, ανάλογα με τις απαιτήσεις του Νόμου. Συγκεκριμένα, στις δηλώσεις αυθαιρέτων συμμετέχουν:

 

  1. Μηχανικός ειδικότητας η οποία του παρέχει το δικαίωμα εκπόνησης αρχιτεκτονικής ή στατικής μελάτης αντίστοιχης με ολόκληρο το κτήριο που εντάσσεται, ως προς το σύνολο ή τμήμα αυτό, στη ρύθμιση.

 

  1. Μηχανικός ειδικότητας η οποία του παρέχει το δικαίωμα εκπόνησης τοπογραφικών μελετών, εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87’, για το οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που βρίσκεται το κτήριο που εντάσσεται ως προς το σύνολο ή τμήμα αυτό, στη ρύθμιση.

 

  1. Μηχανικός ειδικότητας η οποία του παρέχει το δικαίωμα εκπόνησης μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων για τους αντίστοιχους ελέγχους, με τις μελάτες ολόκληρης της εγκατάστασης του κτηρίου που εντάσσεται, ως προς το σύνολο ή τμήμα αυτό, στη ρύθμιση».

 

Ε) στο ίδιο έγγραφο ενώ επικαλείστε την υποχρέωση τήρησης της κείμενης νομοθεσίας στην τελευταία παράγραφο αναφέρετε πως δεν έχετε «πρόθεση εμπλοκής στα επαγγελματικά δικαιώματα οποιουδήποτε επαγγελματικού κλάδου, εκτός και αν προβλεφθούν από διάταξη τυπικού Νόμου ή αυτά εκφρασθούν από το κεντρικό συνδικαλιστικό όργανο του κλάδου αυτού». Σας γνωστοποιούμε το ΔΤΕ/β/34285/735/24.09.2010 έγγραφο της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών ΥΠΕΚΑ με θέμα «Δικαιώματα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων και τήρηση των περί των αμοιβών μηχανικών διατάξεων», με συνημμένα τα 11255/21.04.2010 και 20955/27.07.2010 έγγραφα ΤΕΕ από τα οποία προκύπτει η έκφραση του ανώτερου επιστημονικού φορέα του τεχνικού κλάδου, όπως βέβαια προκύπτει και από την ξεκάθαρη τοποθέτηση στο ΣτΕ.

 

Επειδή, σε κάθε περίπτωση το έγγραφο σας στερείται κάθε επιστημονικής εξήγησης καθώς όπως προκύπτει θα μπορούσε ακόμα και κάποιος συνάδελφος Χημικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός να υπογράψει Τοπογραφικό Διάγραμμα,

 

Επειδή, από τα προεκτεθέντα σημεία α) έως ε) σαφώς και τεκμηριωμένα προκύπτουν οι ειδικότητες που έχουν δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων,

 

Επειδή ο Σύλλογος οφείλει να προασπίζει τα δικαιώματα των μελών του.

Επειδή δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τον λόγο και την αιτία έκδοσης της συγκεκριμένης απόφασης  και φυσικά τον χρόνο έκδοσής της. 


Επειδή  κύριο μέλημα όλων μας πρέπει να είναι η προστασία των πολιτών και η ασφάλεια της συναλλαγής και αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί  μόνο με ένα πλήρες και ορθό τοπογραφικό διάγραμμα συντεταγμένο από τον έχων το δικαίωμα.


Επειδή δεν πρέπει να επιτρέψουμε σε μερίδα συναδέλφων σας συμβολαιογράφων να συνεχίσουν να κάνουν «παιγνίδια» στην πλάτη ανυποψίαστων πολιτών «ξεχειλώνοντας» ένα αγροτεμάχιο 3 στρεμμάτων ώστε να γίνει άρτιο και οικοδομήσιμο ή «μεταφέροντας» κάποιο άλλο εκτός ζώνης περιορισμένης δόμησης, μόνο και μόνο για κάνουν τη συναλλαγή.

 

Ζητούμε την άμεση ανάκληση του εγγράφου σας και την εκ νέου αποστολή το οποίο θα συμπεριλαμβάνει ορθές οδηγίες.

 

Δηλώνουμε πως είμαστε στην διάθεση σας για κάθε βοήθεια που αφορά στο θέμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.

 

Άλλωστε θα έπρεπε να γνωρίζετε την διακήρυξη για την συνεργασία μεταξύ των CLGE (Council of European Geodetic Surveyors),  GNUE (Notaries of Europe) και UINL-CCNI (International Union of Notaries - Ιnternational Notarial Cooperation Commission) με την οποία καλούν σε συνεργασία τους αντίστοιχους εθνικούς συλλόγους. Σας την επισυνάπτουμε και αυτή.

 

Σε περίπτωση που εμείνετε στις απόψεις σας και δεν ανακαλέσετε το έγγραφο σας, βρισκόμαστε στην δυσάρεστη θέση να σας πληροφορήσουμε πως θα προσφύγουμε σε κάθε ένδικο μέσο προκειμένου να αποκατασταθεί η αλήθεια.

 

Επίσης, θα προσφύγουμε άμεσα στην πρώτη πράξη που θα διαπιστωθεί πως μετεγγράφηκε βασιζόμενη σε τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί από μηχανικό  ειδικότητας μη έχουσας επαγγελματικό δικαίωμα σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος.    

 

Με εκτίμηση,

 

Για το Δ.Σ.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν.  Γραμματέας

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

Παναγιώτης Τουρλάκης

 

 

Επιστολη απάντησης σε ανακοίνωση της Συντονιστικης Επιτροπης Συμβολαιογραφικους Συλλογους Ελλαδος

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top