ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύνταξη Καταλόγου  Διπλωματούχων Μηχανικών του ΤΕΕ

 Ειδικότητες: Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Πολιτικοί Μηχανικοί-

για τη στελέχωση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) των Δασικών Χαρτών

της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, σύμφωνα με το  άρθρο 18 του Ν.3889/2010 (Α΄182) όπως ισχύει σήμερα και έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 49 του Ν.4686/2020 (ΦΕΚ Α’ 92) και σύμφωνα με την αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25-09-2020 Απόφαση ΥΠΕΝ(ΦΕΚ Β΄4367/2020), καλείται να συμμετέχει με Μηχανικούς  Τακτικά Μέλη του στη συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) των Δασικών Χαρτών της ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ οι οποίες επίκειται να λειτουργήσουν άμεσα στο πλαίσιο ανάρτησης των  Δασικών Χαρτών.

Σύμφωνα με την ως άνω Απόφαση ΥΠΕΝ τα ειδικότερα προσόντα των Μηχανικών – Ειδικότητας Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Πολιτικοί Μηχανικοί – που θα στελεχώσουν τις ΕΠ.Ε.Α., καθορίζονται ως ακολούθως :

 • Πενταετής τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία. 
 • Μέλος ΤΕΕ με δικαίωμα υπογραφής τοπογραφικού διαγράμματος. 
 • Γνώση γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών.

Οι Επιτροπές  αυτές θα είναι αμειβόμενες σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4686/2020 (ΦΕΚ Α’ 92) και την ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/125557/3591/30.12.2020 (Υ.Ο.Δ.Δ.΄ 1106) με θέμα «Καθορισμός της αποζημίωσης του Προέδρου, των μελών και των γραμματέων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 3889/2010 (Α’ 182), όπως ισχύει.»

Το ΤΕΕ θα συγκροτήσει σχετικό Κατάλογο ΕΠ.Ε.Α. για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, ο οποίος θα περιλαμβάνει όλους τους ενδιαφερόμενους των οποίων η Αίτηση γίνεται αποδεκτή και θα αποσταλεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, η οποία είναι αρμόδια για την Απόφαση Συγκρότησης των ΕΠ.Ε.Α.  

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη του ΤΕΕ, Διπλωματούχοι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί και Πολιτικοί Μηχανικοί, με δ/νση κατοικίας ή επαγγελματικής έδρας εντός της γεωγραφικής αρμοδιότητας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,  να υποβάλουν Αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη του παραπάνω Καταλόγου, συμπληρώνοντας τα στοιχεία που ζητούνται στο ΕΝΤΥΠΟ που ακολουθεί.

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
(πατήστε στο link για λήψη του αρχείου)

Με την Αίτησή τους οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν ότι πληρούν τα ειδικότερα προσόντα όπως αυτά καθορίζονται στην αρ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92364/2651/25-09-2020 Απόφαση ΥΠΕΝ(ΦΕΚ Β΄4367/2020), και αποδέχονται τη δήλωση προστασίας προσωπικών τους δεδομένων στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος , στο πλαίσιο της συμμόρφωσης του ΤΕΕ με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679 και την εν ισχύ εθνική Νομοθεσία, όπως αυτά εκάστοτε τροποποιούνται.

Διευκρινίζεται ότι, για την δυνατότητα συμμετοχής σε Επιτροπή ΕΠ.Ε.Α. θα πρέπει να υποβληθεί μαζί με την Αίτηση και ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ περί τήρησης των προβλεπομένων στο αρθρ. 7 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚΑ΄45) σύμφωνα με το ΕΝΤΥΠΟ που ακολουθεί:

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(πατήστε στο link για λήψη του αρχείου)

Τα ως άνω δύο (2) Έντυπα  θα υποβάλλονται στο  TEE για το Γραφείο Εκπροσωπήσεων ως συνημμένο  σε ηλεκτρονική μορφή (αρχεία pdf)

στο Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Προθεσμία υποβολής :  μέχρι την Τετάρτη 20/1/2021.  

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ : 

 

Οι ενδιαφερόμενοι  κατεβάζουν τα έντυπα και συμπληρώνουν τα αρχεία με τα στοιχεία που ζητούνται.  

Η συμπλήρωση ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΔΙΩΝ και η  υπογραφή τηςΑίτησης και της Υπεύθυνσης Δήλωσης είναι απαραίτητα.

Αποθηκεύουν σε pdf format με το επώνυμό τους [παράδειγμα :  EPAE-ATTIKIS-eponymo (λατινικούς χαρακτήρες)]


EPEA-ATTIKIS-eponymo-onoma-AITISI-mixanikou-TEE-15012021
 

EPEA_ATTIKIS_YPEYTHINI_DILOSI_MIXANIKOU_15012021

       Αθήνα, 12.01.2020 

                                                                                                                          Αρ. Πρωτ.:   001

 

Προς: κ. Γεώργιο Στασινό, Πρόεδρο Τεχνικού Επιμελητήρίου Ελλάδας

Κοιν.: Μέλη Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ

            Επιστημονική Επιτροπή Ειδικότητας Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΤΕΕ

 

Θέμα:    Προκήρυξη διαγωνισμού για τον Ψηφιακό Χάρτη από το ΤΕΕ

 
Αξιότιμε συνάδελφε,

Σε εξέλιξη βρίσκεται, για δεύτερη φορά, αφού την πρώτη κατέληξε άγονος, διαγωνισμός που προκήρυξε το ΤΕΕ για την ανάθεση του έργου με τίτλο   «Σχεδιασμός, Υλοποίηση, θέση και υποστήριξη της Παραγωγικής Λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη και του Εθνικού Μητρώου Υποδομών», προϋπολογισμού  36,2 εκ. Ευρώ,  με προαίρεση  50% του προϋπολογισμού.

Ένα έργο, το οποίο ο σύλλογος μας πριν αρκετά χρόνια είχε προτείνει, συνεχώς επιχειρηματολογούσε για την αναγκαιότητα του, τελικά το υιοθέτησε το ΤΕΕ και πλέον αναμένουμε την έναρξη.

Παρ’ όλ’ αυτά φαίνεται ότι είναι σε εξέλιξη ένα τεράστιο ολίσθημα στο οποίο συμμετέχει το ΤΕΕ.

Το έργο, εκτός  των αναφερόμενων στο τίτλο, περιλαμβάνει πληθώρα άλλων εργασιών, υποτίθεται υποστηρικτικών του ψηφιακού χάρτη, οι οποίες όμως είναι αξίας ίσης με τα 2/3 περίπου του  συνολικού προϋπολογισμού.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

1. Eργασίες αεροφωτογράφησης και παραγωγής ορθοφωτοχαρτών, φωτογραμμετρικής απόδοσης περιγραμμάτων και επιμέτρησης ύψους κτιρίων, αυτοψιών για επαλήθευση εμβαδού κτιρίων και  ιδιοκτησιών, καθώς και καταγραφή χαρακτηριστικών τους, που στην πλειοψηφία τους έχουν καταγραφεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο

2. Εργασίες σάρωσης και γεωντοπισμού τοπογραφικών διαγραμμάτων οικοδομικών αδειών

3. Εργασίες σάρωσης, γεωαναφοράς και διανυσμαποίησης ρυμοτομικών διαγραμμάτων που διαπιστώθηκε ότι δεν περιλαμβάνονται στο e-poleodomia III

4. Συμπλήρωση του έργου e-poleodomia III με χωρικές δεσμεύσεις που εγκρίθηκαν μετά ην ολοκλήρωσή  του (31/12/2017)

5. Ομογενοποίηση των γεωχωρικών δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου, του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, του Υπ. Οικονομικών (αιγιαλοί και αντικειμενικές αξίες) και ΕΛΣΤΑΤ

Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στις εργασίες που γίνονται στο πλαίσιο Τοπογραφικών Μελετών.

Επιπροσθέτως,  η Διακήρυξη θέτει «περίεργους» όρους συμμετοχής (Εγγυητική  επιστολή  5% αντί 2% επί του προϋπολογισμού, κύκλο εργασιών τριετίας 4,5 φορές τον προϋπολογισμό του έργου) και περιέχει «συγκεκριμένες» διατάξεις για εκτελεσθέντα έργα.

Είναι απαράδεκτο ότι το συγκεκριμένο έργο προκηρύσσεται ως υπηρεσίες πληροφορικής, μην λαμβάνοντας υπόψιν το τοπογραφικό χαρακτήρα που κυριαρχεί στο έργο. Είναι ακόμα περισσότερο, απαράδεκτο, όταν προκηρύσσεται από το ΤΕΕ, τον θεσμικό εκπρόσωπο των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των μηχανικών.

Το ΤΕΕ οφείλει να υπερασπίζεται τα κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του και όχι να τα υποσκάπτει.

Το ολίσθημα αυτό είναι προάγγελος ενός ακόμα μεγαλύτερου, όπως την προκήρυξη των Τοπικών Χωροταξικών Σχεδίων ως έργα πληροφορικής από το ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο.

Η χρήση του υπολογιστή δεν αποτελεί έργο πληροφορικής.

Ο ΠΣΔΑΤΜ αναμένει άμεσα από το ΤΕΕ, να σταματήσει τον διαγωνισμό και να δώσει τις απαιτούμενες εξηγήσεις που οφείλει σε όλους τους μηχανικούς που εμπλέκονται σε αντίστοιχα έργα.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ

 

Με εκτίμηση

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 


Η Γενική Γραμματέας

Διονυσία Φουντά

       

 

To 13ο Συμπόσιο του Κροατικού Επιμελητηρίου Διαπιστευμένων Τοπογράφων Μηχανικών έγινε στο Ζάγκρεμπ την περίοδο (20-22 Νοεμβρίου 2020) με τη συμμετοχή 1000 συνέδρων.

Μπορείτε να δείτε την παρουσίαση στον παρακάτω σύνδεσμο.

«Our responsibility in reaching the UN Sustainable Development Goals 2030»

«Η ευθύνη μας για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030»


 


Και η μετάφραση της:

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά να είμαι μαζί σας, εδώ σήμερα κατά τη διάρκεια του ετήσιου συμποσίου σας.

Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε. Φυσικά, θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας στο Ζάγκρεμπ ή αλλού στην όμορφη χώρα σας, αλλά είναι αδύνατο με τους ισχύοντες περιορισμούς λόγω πανδημίας. Αυτό είναι ίσως καλό, κατά τη διάρκεια αυτών των περιορισμών, μάθαμε όλο και περισσότερο τη δύναμη της συνάντησης στο διαδίκτυο.

Φυσικά, δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις προσωπικές μας συναντήσεις, αλλά είναι μια καλή προσθήκη.

Είμαι ο Μιχάλης Καλογιαννάκης, Αντιπρόεδρος της CLGE από το 2018 και Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ από το 2016.

Ποια είναι η CLGE;
Είναι η κορυφαία Ευρωπαϊκή Οργάνωση Τοπογράφων Μηχανικών. Είμαστε παρόντες σε 41 χώρες, και σε όλα τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ εκπροσωπούμε περίπου 100.000 τοπογράφους μηχανικούς.

O Vladimir Krupa είναι ο νέος πρόεδρος της CLGE τώρα, πρώην πρόεδρος του συλλόγου σας. Ξέρετε αρκετά για την CLGE, για αυτό δεν θα σας εξηγήσω περισσότερα, εκτός από ένα χάρτη, όπου μπορείτε να δείτε πολύ καλά ότι CLGE είναι μια αρκετά ισχυρή οργάνωση και ότι η φωνή της μπορεί να ακουστεί.

Εξακολουθούμε να είμαστε ένα μικρό επάγγελμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε τίποτα να πούμε, ειδικά, αν συνεργαστούμε καλά με όλους τους άλλους ευρωπαικούς και παγκόσμιους οργανισμούς όπως η FIG, YSEN, PCC, EuroGeographics, κλπ.

Πολύ πρόσφατα, η πρεσβεία της Αυστραλίας επικοινώνησε με την έδρα μας για συνομιλίες σχετικά με τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών. Αυτό δείχνει ότι έχουμε εμφανιστεί στο ραντάρ τους και αυτό είναι καλό!

«Η ευθύνη μας για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030» είναι ο φιλόδοξος τίτλος της παρουσίασης. Θα προσπαθήσω να σας δώσω την άποψη της CLGE σχετικά με αυτή την σημαντική πρωτοβουλία και να προσθέσω τη δική μου γνώμη.

Γιατί πρέπει να δράσουμε;

Ένα πράγμα που γνωρίζουμε με βεβαιότητα είναι ότι η έλλειψη βιωσιμότητας οδηγεί σε κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές κρίσεις, σε όλο τον κόσμο και επηρεάζει τις πλούσιες και φτωχές χώρες (φυσικά όχι εξίσου).

Μπορείτε να δείτε μερικές φωτογραφίες με:

 • τις εξεγέρσεις στα προάστια του Παρισιού το 2005
 • την αύξηση των αστέγων στις ΗΠΑ\
 • ένα μοντέλο της NASA που δείχνει πως η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα εξαπλώνεται σε όλο τον πλανήτη
 • Και μια φωτογραφία που δείχνει το μέγεθος της θαλάσσιας ρύπανσης

Αλλά τι σημαίνει βιωσιμότητα;

Σύμφωνα με το Wikipedia

Βιωσιμότητα είναι η ικανότητα να υπάρχει συνεχώς. Στον 21ο αιώνα, αναφέρεται γενικά στην ικανότητα της  βιόσφαιρας και του ανθρώπινου  πολιτισμού να συνυπάρχουν.

Ορίζεται επίσης ως η διαδικασία των ανθρώπων που διατηρούν την αλλαγή σε ένα  ισορροπημένο  περιβάλλον,στο οποίο η εκμετάλλευση των πόρων, η κατεύθυνση των επενδύσεων, ο προσανατολισμός της τεχνολογικής ανάπτυξης, και η θεσμική αλλαγή είναι όλα σε αρμονία και την ενίσχυση τόσο των σημερινών όσο και των μελλοντικών δυνατοτήτων για την κάλυψη των ανθρώπινων αναγκών και φιλοδοξιών.

Η βιωσιμότητα ορίζεται μέσω των ακόλουθων διασυνδεδεμένων τομέων ή πυλώνων: οικονομικός, περιβαλλοντικός και κοινωνικός.

Οικολογία + οικονομία = βιωσιμότητα

 

Φυσικά η οικολογία και η οικονομία έχουν τις ρίζες τους στα αρχαία ελληνικά...

Έτσι, η Ecology –  Προέρχεται από τις λέξεις Οίκος + Λόγος που σημαίνει Σπίτι (Home) + Μελέτη/Εξέταση (study/consideration)

Και η Economy -  Προέρχεται από τις λέξεις Οίκος + Νέμομαι που σημαίνει Σπίτι (Home) + Διαχειρίζομαι (manage).

Το πρώτο συνθετικό και των δύο λέξεων το Eco σημαίνει σπίτι (Home)

Μην λησμονούμε ότι η Γη είναι το σπίτι όλων μας.

 

Αλλά γιατί πρέπει ή θα έπρεπε να δράσουμε;

Υπάρχει ανάγκη; Είναι επείγον;

Ο στόχος μου δεν είναι να σας πείσω, αλλά να εξηγήσω πώς η CLGE βλέπει τη συμμετοχή της σε αυτά τα θέματα.

Ίσως kτώρα που τα Hνωμένα Έθνη έχουν καθορίσει ένα πρόγραμμα με κάποιους στρατηγικούς στόχους να επιτύχουν, αν θέλουμε να μειώσουμε τον αρνητικό αντίκτυπό μας στον πλανήτη μας, τον τόπο όπου ζούμε, τον τόπο που πρέπει να προστατεύσουμε από τις αρνητικές επιπτώσεις μας.

Σε αυτή την εικόνα βλέπετε αυτούς τους στόχους. Στην πραγματικότητα μπορείτε να δείτε 16 πραγματικούς στόχους και ένα επιπρόσθετο στόχο για τη συνεργασία, για την επίτευξη αυτών των στόχων. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η σημερινή μου παρουσίαση, το θέμα της χρονιάς από την CLGE και το γεγονός ότι οργανώνετε ένα Συμπόσιο για την υποστήριξη αυτής της πρωτοβουλίας είναι όλα μέρος του 17ου στόχου.

 

Θα προσπαθήσω να μιλήσω στη γλώσσα σας.

Zašto bismo djelovali?
Γιατί πρέπει να δράσουμε;

Έτσι, ας υποθέσουμε ότι όλοι είναι πεπεισμένοι ότι δεν είμαστε οι ιδιοκτήτες του πλανήτη μας, αλλά ότι το έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μας.

Αυτό που γνωρίζουμε, ή ακόμα περισσότερο, δεν γνωρίζουμε ότι θα επηρεάσει τη ζωή τους περισσότερο από τη δική μας, δημιουργεί μια ευθύνη.

Ο παγκόσμιος οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών, αποφάσισε να δράσει. Όσον αφορά την Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να δράσει, και αυτό έχει ενεργοποιήσει, ακόμα περισσότερο, την κροατική κυβέρνηση να δράσει.

Με τον ίδιο τρόπο, αν ακολουθήσουμε αυτό το σχέδιο, βλέπουμε ότι σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών έχουμε την FIG (Διεθνής Ομοσπονδία Τοπογράφων). Μπορεί ο σύλλογος σας (HKOIG) να μην είναι μέλος της, αλλά η Κροατική Γεωδαιτική Κοινότητα είναι, και αυτό σημαίνει ότι εκπροσωπείστε σε αυτή. Επομένως, εάν τα Ηνωμένα Έθνη ενεργήσουν, η FIG μπορεί επίσης, να δράσει σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε επίπεδο ΕΕ, έχουμε την CLGE. Ισχύει και εδώ, ο ίδιος κανόνας. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση ενεργήσει, δεν υπάρχει λόγος η CLGE να μην προσπαθήσει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων αυτών. Ακόμα κι αν η CLGE το κάνει με ταπεινά μέσα, μπορούμε να προσπαθήσουμε να επηρεάσουμε και να παρακινήσουμε και άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας.

Τέλος, υποθέτω ότι έχετε καταλάβει ότι η κροατική κυβέρνηση πρέπει να ακολουθήσει την ίδια εξέλιξη και έτσι HKOIG δεν μπορεί να παραμείνει στον πάγκο, θα πρέπει να ενεργήσετε και εσείς.

Και εδώ θα πρέπει να αναφέρω ότι CLGE σας είναι πολύ ευγνώμων. Είστε οριστικά οι καλοί "φοιτητές στην τάξη", δεδομένου ότι αυτή είναι η δεύτερη χρονιά στη σειρά που ακολουθείτε το ετήσιο θέμα, όπως αποφασίστηκε από την CLGE.

Πέρυσι, το 2019, επιμείναμε στην Επαγγελματική Ηθική, και το κάνατε επίσης.

Φέτος το 2020, έχουμε ξεκινήσει την πρωτοβουλία για το πώς εγώ, πώς εσείς, πώς όλοι οι Τοπογράφοι Μηχανικοί θα μπορέσουμε να συμβάλουμε στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030. Από το επόμενο έτος, έχουμε ακριβώς 10 χρόνια, αν συμπεριλάβουμε το 2030.

Σ' ευχαριστώ γι' αυτό.

CLGE δεν είναι φυσικά μόνη της. Οι συνάδελφοί μας από την FIG δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και στην Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει και για το Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS), με έδρα το Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου, που έχει επιρροή σε όλο τον κόσμο.

Έχουν δημοσιεύσει μια μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο του τομέα των ακινήτων των στόχων αυτών και τι πρέπει να γίνει. Η μελέτη ονομάζεται «Εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης». Μπορείτε να αναγνωρίσετε το λογότυπο και τους "17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης" όπως ορίζονται από τα Ηνωμένα Έθνη.

 

Και το RICS επισημοποίησε αυτό που όλοι ξέρουμε. Ο Τοπογράφος Μηχανικός παρεμβαίνει σε κάθε στάδιο μιας υποδομής. Γνωρίζοντας αυτό, είναι σημαντικό να αναλύσουμε τους στόχους για κάθε βήμα μιας υποδομής (το RICS μιλά για το real estate, αλλά μπορείτε να το επεκτείνεται στις υποδομές).

Στον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη χρήση και την φάση της αποκατάστασης. Μια υποδομή σχεδιάζεται και κατασκευάζεται, χρησιμοποιείται και συντηρείται, και τελικά ανακτάται ή ας πούμε καταστρέφεται, ανακατασκευάζεται ή ανακαινίζεται.

 

Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των φάσεων, οι στόχοι για την Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι παρόν. Φυσικά διαφέρει το σχετικό βάρος κάθε στόχου σε κάθε φάση. Το RICS έχει κάνει μερικές, δικές του επιλογές που μπορεί να μην συμφωνεί κάποιος, αλλά η ιδέα να φαίνονται σε ένα γράφημα είναι αρκετά έξυπνη.

Δεν θα συζητήσουμε ότι τον 12ο στόχο ο οποίος είναι σημαντικός παντού: «Η Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή». Για εμάς, το 11ος στόχος είναι σίγουρα σημαντικός για εμάς και στο γράφημα φαίνεται υποτιμημένος: «Βιώσιμες Πόλεις και Κοινότητες». Ως τοπογράφοι μηχανικοί, ασχολούμαστε συχνά με τα κτίρια, οπότε ο 16ος στόχος είναι πολύ σημαντικός και μπορούμε να διαδραματίσουμε σημαντικό ρόλο σε αυτό, στο ταπεινό μας επίπεδο «Ειρήνη και Δικαιοσύνη, Ισχυροί Θεσμοί».

Αυτό που απουσιάζει στο γράφημα, είναι ο 5ος στόχος: "Η Ισότητα των Φύλων". Ωστόσο, όταν πληκτρολογείτε real estaet  και ισότητα των φύλων σε μια μηχανή αναζήτησης, έχετε περίπου 3 εκατομμύρια αποτελέσματα ... Υπάρχει κάποιο περιθώριο βελτίωσης σε αυτό.

Ποιος είναι ο ρόλος του Τοπογράφου Μηχανικού;

Έτσι είμαστε πεπεισμένοι ότι οι τοπογράφοι μηχανικοί μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο σε όλες τις δραστηριότητές τους.

Ξέρετε υπάρχει ένα ρητό στα αγγλικά “measure is to know”.  Γνωρίζετε επίσης ότι περίπου το 80% όλων των πολιτικών σχετίζονται με την γη (georelated). Ως εκ τούτου, είναι φυσιολογικό ότι, όταν θέλετε να ενεργήσετε για ένα στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης, το αποτέλεσμα πρέπει να είναι ορατό στο πεδίο του παρατηρήσιμου GI και αυτό πρέπει να μετρηθεί.

Μιλήσαμε ήδη για την συνεχή παρουσία των τοπογράφων μηχανικών στον κύκλο ζωής του real estate μπορείτε να προσθέσετε και στις υποδομές.

Τέλος, ας μιλήσουμε για τις δικές μας ενέργειες. Πώς συμπεριφερόμαστε στην ιδιωτική μας ζωή και στην δουλειά μας. Ξεκινά με τον τρόπο λειτουργίας των γραφείων μας. Εάν κάποιος από εμάς μειώσει την θέρμανση του κατά δύο βαθμούς κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αυτός ή αυτή θα έχει σίγουρα, ήρεμη την συνείδηση του. Εάν όλοι μας εδώ, και από ότι μου είπατε ότι είστε περίπου 1000, αν το κάνετε για πολλά χρόνια, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο.

Αλλά και με τον τρόπο που εργαζόμαστε, όπως ανέφερα πιο πάνω, έχουμε καθήκον να εργαζόμαστε ώστε  να διασφαλίσουμε ότι οι αποφάσεις μας είναι συμβατές με τους στόχους Βιώσιμες Ανάπτυξης.

Οι οργανώσεις μας πρέπει να δράσουν επίσης. Ήδη πριν από την κρίση του covid-19, η CLGE έχει εισαγάγει τη χρήση των απομακρυσμένων συναντήσεων, με τους συναδέλφους από την Ευρώπη, αλλά και παγκόσμια. Με την κρίση, αυτό έχει αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό και δεν θα το σταματήσουμε, διότι μειώνει το αποτύπωμα άνθρακα μας και αυξάνει την αποτελεσματικότητα μας. Μπορούμε να πραγματοποιούμε συναντήσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ στο παρελθόν, λόγω του υψηλού κόστους.

Όταν πρέπει να ταξιδέψουμε και να συναντηθούμε, φροντίζουμε να αντισταθμίσουμε το αποτύπωμα άνθρακα μας, σε όλα αυτά τα ταξίδια με μία γερμανική πρωτοβουλία που ονομάζεται Atmosfair. Eίναι ένα ωραίο παιχνίδι λέξεων, που συνδυάζει την ατμόσφαιρα και το δίκαιο παιχνίδι, αν θέλετε.

Αποζημιώνουμε την πτήση μας, αλλά όχι μόνο, ακόμα και τις αίθουσες συσκέψεων, τις αίθουσες ξενοδοχείων, τα γεύματα κ.λπ. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες στον ιστότοπό τους www.atmosfair.de.

Το καλό είναι ότι η αποζημίωση δεν γίνεται από τα χρήματα της CLGE, αλλά πληρώνεται από τους συμμετέχοντες. Στην πραγματικότητα το μειώνουμε με το 5% των εξόδων.

Αποφασίσαμε να θέσουμε τους στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 ως το θέμα του 2020. Όχι για μόνο φορά και τέλος. Αλλά για να ευαισθητοποιήσουμε σχετικά με την πρωτοβουλία και την ανάγκη δράσης.

Και πάλι, εάν η CLGE ενεργήσει μόνη της, αυτό έχει κάποιο αποτέλεσμα, αλλά είναι μικρό. Προσπαθούμε να επηρεάσουμε τις συνεργαζόμενες οργανώσεις να κάνουν το ίδιο.

Η EUROGI έχει ήδη δεσμευτεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα.

Συζητάμε με το FIG, ο σύλλογος μου πρέπει να κάνει το ίδιο και φυσικά, ελπίζουμε ότι το HKOIG θα ενεργοποιηθεί επίσης.

Και αν άλλα Κροατικά Επιμελητήρια ή Σύλλογοι βλέπουν τι κάνετε, μπορεί να ακολουθήσουν την κίνηση.

Εδώ παρουσιάζουμε δύο συγκεκριμένα παραδείγματα πρόσφατων δράσεων στην οργάνωση μας.

Το πρώτο παράδειγμα είναι από την καθηγήτρια κα. Πότσιου, Επίτιμη Πρόεδρος της FIG και μέλος του ΠΣΔΑΤΜ (HARSE) και ως εκ τούτου, είναι επίσης εξέχον μέλος της CLGE.

Έχει ήδη εργαστεί αρκετά χρόνια για την έννοια της νομιμοποίησης των αυθαίρετων οικισμών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αυτό είναι πιθανώς ένα θέμα που μας αφορά, και όταν μας εννοώ την Κροατία και τους γείτονες της, αλλά και την Ελλάδα φυσικά. Θα μιλήσω γι' αυτό σε λίγα λεπτά.

Μια άλλη ωραία πρωτοβουλία είναι η Ατζέντα 21 που ξεκίνησε από την OGE, το Γαλλικό Επιμελητήριο Γεωδαιτικών ή Τοπογράφοι Ακινήτων. Ήδη το 2010 έχουν ξεκινήσει αυτή την πρωτοβουλία, προτείνοντας σε όλα τα γραφεία τοπογραφικών υπηρεσιών πώς να εφαρμόσουν μια οικολογική υπεύθυνη χρήση των πόρων στα γραφεία τους.

Τώρα έχουν προχωρήσει αρκετά, δεδομένου ότι εξετάζουν αυτό το στοιχείο σε κάθε μία από τις δραστηριότητες του επαγγέλματος μας, ειδικά όταν πρόκειται για πολεοδομικές δραστηριότητες.

Και τώρα μπορούμε να πάμε σε μερικά πρακτικά παραδείγματα από την Ελλάδα.

Είναι αλήθεια ότι δεν αποτελούμε παράδειγμα προς μίμηση για την οργάνωση στην χώρα μας, αλλά την τελευταία δεκαετία προσπαθούμε πραγματικά σκληρά και έχουμε επιτύχει σημαντικούς στόχους.

Ορισμένες δράσεις που έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη όσον αφορά την καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών και την προσπάθεια αποφυγής ανάπτυξης σε βάρος του περιβάλλοντος είναι:

 • Η καταγραφή και τακτοποίης αυθαίρετων κτισμάτων
 • Πολεοδομικός σχεδιασμός στο σύνολο της χώρας.
 • Διευθέτηση ρεμάτων σε περιοχές που έχουν ή μπορεί να πλημμυρίσουν
 • Έργα υποδομής σε αγροτικές περιοχές
 • Σύνταξη δασικών χαρτών με διαφορετικά επίπεδα προστασίας
 • Καθορισμό αιγιαλού και παραλίας
 • Προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες και δημόσια κτίρια
 • Προδιαγραφές για την βιώσιμότητα νέων κατασκευαστικών έργων
 • Στον σύλλογο μας ετοιμάζουμε οδηγίες για προτεινόμενες ενέργειες προς συναδέλφους για το γραφείο και το πεδίο.
 • Πίεση στο κράτος για τα αντίστοιχα κατάλληλα έργα (π.χ. ψηφιοποίηση)
 • Προώθηση των σχετικών δράσεων στην κοινωνία και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για να δράσουμε, αλλά και για να μοιραστούμε όλα αυτά που γίνονται ή πρέπει να γίνουν.

Προσπαθούμε, ως σύλλογος, να είμαστε παρόντες σε όλες τις σημαντικές δράσεις σχετικά με τις υποδομές και την ανάπτυξη, και να ενημερώνουμε τα μέλη μας και την κοινωνία για αυτές τις ενέργειες προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά σε όλες αυτές τις διαδικασίες.

 

Νομίζω ότι από όσα είπαμε, υπάρχουν πολλά να κάνουμε.
Όσοι δεν ξεκίνησαν ακόμα, πρέπει να το κάνουν αμέσως.

Ο ρόλος μας δεν είναι τόσο αμελητέος, θα μπορούσαμε ακόμη και να αναλάβουμε εξέχοντα ρόλο σε όλα τα θέματα στα οποία παρεμβαίνουμε, να ξεκινήσουμε με τον τρόπο που λειτουργούμε τα γραφεία και τους συλλόγους μας.

Αν ζυγίσουμε όλες τις φάσεις της ζωής μιας υποδομής, ενεργούμε με υπεύθυνο τρόπο.

Από το 2021 έως το 2030, υπάρχουν 10 χρόνια. Αυτά τα χρόνια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να κάνουν τη διαφορά.

Αλλά είναι μόνο μια αρχή. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου και να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας το 2031.

Τα θέματα της χρονιάς είναι ένα δύσκολο πράγμα. Είπαμε ότι το 2019 είναι η χρονιά της επαγγελματικής Ηθικής, για την ευαισθητοποίηση και φυσικά να μην σταματήσουμε να είμαστε ηθικοί το 2020 και μετά από χρόνια.

Με τον ίδιο τρόπο, το θέμα του 2020 (λίγο αμαυρωμένο από αυτή την παγκόσμια πανδημία) δεν είναι ένα θέμα ενός έτους, πρέπει να αλλάξει τη ζωή μας, τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα.

Και πάλι, είμαστε ευγνώμονες που έχετε αγκαλιάσει τα ετήσια θέματα μας.
Μάθαμε από εσάς, πράγματι, είδαμε την Πρόεδρος σας πολύ απασχολημένη στις πρωτοβουλίες για την ισότητα των φύλων και αυτό μας έδωσε την ιδέα ότι ο 5ος στόχος θα μπορούσε να γίνει το επόμενο θέμα της χρονιάς. Είμαστε στη διαδικασία καθορισμού του. Ας ελπίσουμε ότι θα επιλέξουμε αυτόν τον στόχο με τη βοήθειά σας, αν όχι το 2021, ίσως το 2022.

Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Μείνετε ασφαλείς! Μείνετε δυνατοί!

 Μπορείτε να το διαβάσετε εδώ

Για να κατεβάσετε το τεύχος πατήστε εδώ.

 

 

Subcategories

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top