Print
Category: Επιστολές
Hits: 922

            Αθήνα, 06.07.2020 

                                                                                                                            Αρ. Πρωτ.: 27

 

 

Προς: Βαρβάρα Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας, 2681024636 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Θέμα:    Αίτημα τροποποίησης/διόρθωσης προκήρυξης πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμου μεθοδολογίας μη καταστροφικής αξιολόγησης και ανάδειξης Μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς» που υλοποιείται με την μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας.

 

 

 

Αξιότιμε Κύρια Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Άρτας,

 

ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών έγινε αποδέκτης διαμαρτυριών μελών του σχετικά με την  προκήρυξη πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμου μεθοδολογίας μη καταστροφικής αξιολόγησης και ανάδειξης Μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς» που υλοποιείται με την μέθοδο της Αρχαιολογικής Αυτεπιστασίας.

 

Σύμφωνα με την προκήρυξη, το αντικείμενο της σύμβασης μεταξύ άλλων, αφορά στην “αποκατάσταση μνημείων κλασικής και ελληνιστικής περιόδου ΚΑΙ εμπειρία στην φωτογραμμική (;) αποτύπωση αρχαιολογικών χώρων και στην δημιουργία εποπτικών υλικών εκθέσεων και μουσείων”, και για την θέση αυτή καλούνται αποκλειστικά οι έχοντες δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού (ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ).

 

Εγείρονται συνεπώς δύο μεγάλα θέματα, τα οποία μας οδηγούν στο να ζητούμε την τροποποίηση/συμπλήρωση της ως άνω αναφερόμενης προκήρυξης από μέρους σας.

 

Αρχικά, να επισημάνουμε ότι δεν υφίσταται φωτογραμμική αποτύπωση, όπως αναγράφεται επανειλημμένως, στο κείμενο της προκήρυξης, αλλά φωτογραμμετρική. (Φωτογραμμετρία ονομάζεται η τέχνη, επιστήμη και τεχνολογία για την απόκτηση αξιόπιστης πληροφορίας σχετικά με φυσικά αντικείμενα και το περιβάλλον τους […],ASP 1980).

 

 

Επιπρόσθετα, η φωτογραμμετρία αποτελεί βασικό αντικείμενο της επιστήμης του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. Γεγονός που προκύπτει αφ’ ενός από τα προγράμματα σπουδών τόσο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο όσο και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης , αλλά και το θεσμοθετημένο επαγγελματικό και επιστημονικό αντικείμενο του Α.Τ.Μ.

 

Σημειώνουμε εδώ, την σημαντική συμβολή της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών στο Πρόγραμμα Συντήρησης και Αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου Τάφου (Εργαστήριο Φωτογραμμετρίας & Εργαστήριο Γενικής Γεωδαισίας), το 2017.

 

Θεωρούμε, ότι από την περιγραφή της παρούσας σύμβασης, αποκλείονται τελείως αδικαιολόγητα, οι Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί, βασικό αντικείμενο των οποίων αποτελούν οι Φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις.

 

Σύμφωνα με την Πράξης «Ανάπτυξη Καινοτόμου μεθοδολογίας Μη καταστροφικής αξιολόγησης και ανάδειξης Μνημείων πολιτισμικής κληρονομιάς» και ακρωνύμιο INSPIRE (Κ.Ε. Τ6ΥΒΠ-00438, MIS 5048509), Τ6ΥΒΠ- 00438, MIS 5048509 που ενέκρινε την εν λόγω προκήρυξη πρόσληψης θα υλοποιηθούν οι κάτωθι εργασίες:

 

 

 

 

 

 

 

Η πλειοψηφία των παραπάνω εντάσσονται στο επιστημονικό αντικείμενο της Φωτογραμμετρίας.

 

Ζητούμε την επαναπροκήρυξη της αντίστοιχης θέσης μετά από τροποποίηση της, με την προσθήκη της δυνατότητας συμμετοχής των Α.Τ.Μ., όσο αφορά στο αντικείμενο της φωτογραμμετρικής αποτύπωσης.

 

Σε περίπτωση που εμείνετε στην απόφαση σας επιφυλασσόμαστε για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματος μας όπως έχουμε υποχρέωση σύμφωνα με το καταστατικό μας, για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των μελών μας και την συμβολή στην επιστημονική, τεχνική και κοινωνική αποστολή του συλλόγου μας.

 

Έχοντας τη βεβαιότητα ότι θα ενστερνιστείτε την άποψη μας, αναμένουμε την αποδοχή του αιτήματός μας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειασθείτε επί θεμάτων που άπτονται του επιστημονικού  πεδίου του Α.Τ.Μ.

 

 

Με εκτίμηση

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος

 

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 

Ο Ειδ. Γραμματέας

Νίκος Ζαρκαδούλας