Σχετικά με τα ερωτήματα που τίθενται για τις διατάξεις της παραγράφου 6α του δεύτερου άρθρου του Ν 4393/2016 και την κατάργηση της είσπραξης των πόρων υπέρ ΕΜΠ, καθώς και ποιες συμβάσεις, αναθέσεις έργων – μελετών  υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής τους αναφέρουμε τα εξής:


 

 

Στην παράγραφο 6.α του δεύτερου άρθρου του Ν 4393/2016  (ΦΕΚ Α’ 106/6.6.2016) ορίζεται: «Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α` 85) προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής:“14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β` του ν. 2326/1940, του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993, του άρθρου 7 παρ. 1 της περίπτωσης ε` του ν. 2326/1940, των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιγ` του ν. 2326/1940, του άρθρου 11 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιη` του ν.2326/1940, του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/2004, καθώς και του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008”».

 

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο μόνο, παράγραφος 1 του Ν.546/1943(ΦΕΚ Α` 284/3.8.1943) «1. Οι πόροι της περιουσίας του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ενισχύονται:

      α) Δι` επιπροσθέτων κρατήσεων και καταβολών ως αύται καθορίζονται δια του άρθρου 7 παρ. 1 υπό στοιχείο β, γ, ε, στ, ζ, η, ια, ιβ, ιγ, ιε, και ιστ  του  Αναγκ. Νόμου υπ’ αριθ. 2326/1940, οριζομένων όμως εις το ήμισυ των υπό των διατάξεων  τούτων προβλεπομένων. Οι πρόσθετοι ούτοι πόροι συνεισπράττονται ομού μετά των αρχικών υπό του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών συνωδά ταις διατάξεσι του Α.Ν. 2326/1940 και αποδίδονται εις το Ε.Μ.Π.  εις το τέλος εκάστης τριμηνίας εκάστου οικονομικού έτους μετά παρακράτησιν ενός επί τοις εκατόν δι` έξοδα βεβαιώσεως και εισπράξεως. Δια τους προσθέτους τούτους πόρους ισχύουσιν αι αυταί περί τρόπου καταβολής εισπράξεως και εξασφαλίσεως διατάξεις του Α.Ν. 2326/1940 και των κατ`εκτέλεσιν τούτου εκδοθέντων Διαταγμάτων. Ομοίως ισχύουσιν άπασαι αι διατάξεις     αι τροποιήσασαι μεταγενεστέρως τας διατάξεις του άρθρου 7 παράγρ. 1 του  Αναγκ. Νόμου. 2326/1940 από της δημοσιεύσεώς του και εφεξής…»

Επίσης, στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 440/1945 (ΦΕΚ Α’170/4.7.1945) ορίζεται: «Η υπέρ του Μετσοβίου  Πολυτεχνείου βάσει  του Ν. 546 του 1943     πρόσθετος  κράτησις  εξ ημίσεως επί των εν αυτών αναφερομένων πόρων του Ταμείου Συντάξεων  Μηχανικών  και Εργοληπτών  Δημοσίων `Εργων  επιβάλλεται   επί των πόρων τούτων ως καθορίζονται ούτοι εκάστοτε βάσει των κειμένων   διατάξεων».

 

Δείτε εδώ τη σχετική επιστολή που στάλθηκε στα συναρμόδια Υπουργεία από τον πρόεδρο του  ΤΕΕ Γιώργο Στασινό προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες εγκύκλιοι εφαρμογής προς τις Υπηρεσίες: epistoli_gia_kratiseis_05082016

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR2101720800005080071615938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.


 

Κατευθυντήριες Οδηγίες για τις δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο


Προσφορά για προμήθεια ψηφιακών υπογραφών σε ΑΤΜ 


Οδηγίες Ψηφιακής Υπογραφής


 Ηλεκτρονική Υποβολή Διαγραμμάτων

 

 

 Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

  

 


 


 

Go to top