5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Α.Τ.Μ.

 Βραβεία συνολικής αξίας 6.000 ευρώ για όσους διακριθούν στους διαγωνισμούς.

 

Στα πλαίσια του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Α.Τ.Μ., όπως θεσμοθετήθηκε στην Θεσσαλονίκη το 2014, θα βραβευθούν οι καλύτερες παρουσιάσεις διπλωματικών εργασιών των τελειόφοιτων Α.Τ.Μ.

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια του διαγωνισμού φωτογραφίας #topografontas, στα social media, θα δοθούν βραβεία για τις καλύτερες φωτογραφίες βάσει δημοσιότητας.

Τα δώρα για όσους διακριθούν, είναι μια ευγενική χορηγία των εκθετών του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου Α.Τ.Μ. και συγκεκριμένα έχουν ως εξής:

Κατά την ακρόαση των φορέων για το νομοσχέδιο "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος." στην Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου του Ελληνικού Κοινοβουλίου τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης.

 

 

Ανέβασε την... "τοπογραφική" φωτογραφία σου με #topografontas και μπες στο διαγωνισμό του 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου του ΠΣΔΑΤΜ

 Θα βραβευτούν οι φωτογραφίες με την μεγαλύτερη απήχηση (likes) μέχρι την λήξη του συνεδρίου!


 

 

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΑΤΜ

Αθήνα 14-15/10/2017

ΑΤΜ: Πραγματικότητα και προοπτικές

                                                                                            

Τρία χρόνια μετά το άκρως επιτυχημένο συνέδριο του ΠΣΔΑΤΜ στη Θεσσαλονίκη, στη συγκυρία του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ε.Μ.Π., ο ΠΣΔΑΤΜ με χαρά διοργανώνει το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριό του, με τίτλο «ΑΤΜ: Πραγματικότητα και Προοπτικές».


Το συνέδριο θα λάβει χώρα στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2017, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, στη Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (Κτίριο Λαμπαδαρίου).


Η θεματολογία του θα καλύπτει όλα τα αντικείμενα που άπτονται του αντικειμένου του ΑΤΜ και πιο συγκεκριμένα:
1. Τοπογραφία, γεωδαισία, χαρτογραφία, φωτογραμμετρία, τηλεμετρία, τηλεπισκόπηση, γεωπληροφορική, κτηματολόγιο, διαχείριση γης και ακινήτων.
2. Συγκοινωνιακά έργα και μελέτες, οδοποιία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυκλοφορική τεχνική, μεταφορές.
3. Υδραυλικά έργα και μελέτες, εγγειοβελτιωτικά έργα και διαχείριση υδατικών πόρων, αντιπλημμυρικά έργα, περιβαλλοντική τεχνολογία.
4. Ανάλυση, σύνθεση και σχεδιασμός του χώρου, πολεοδομία, χωροταξία, περιφερειακή ανάπτυξη.
5. Δομικά έργα, κατασκευές, οικοδομικά έργα, δημόσια έργα, έργα υποδομής.
6. Διαχείριση, προστασία, οργάνωση, σχεδιασμός, εκτίμηση επιπτώσεων για το περιβάλλον, τις υποδομές και τις υπόλοιπες δραστηριότητες.
7. Η εκπαίδευση του ΑΤΜ: Προκλήσεις & Προοπτικές.
8. Το βήμα στους Φοιτητές: Εργασίες & Απόψεις (βράβευση της καλύτερης Διπλωματικής εργασίας με το πέρας του Συνεδρίου).

Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε για το Κόστος Συμμετοχής, το Πρόγραμμα και την Οργανωτική και Επιστημονικής Επιτροπής.

Αθήνα, 21.09.2017

Αρ. Πρωτ.: 181

ΠΡΟΣ: 

1.  Τον Πρόεδρο και το Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου. (τηλ. 24210 75164, 2421075127)

2.  Διεύθυνση Προγραμματισμού και Νέων Υποδομών (υπ΄ όψη κας Θεοδωρίδου Ελισσάβετ τηλ. 2421075104, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

3.  ΕΑΑΔΗΣΥ, Δ/νση Συντονισμού και ελέγχου, Τμήμα Ελέγχου, Λεωφ. Κηφισίας 7 Αθήνα, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

ΘΕΜΑ:  Προκήρυξη για την επιλογή αναδόχου, για την παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών με τίτλο: «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της υπηρεσίας στην επίβλεψη του χρηματοδοτούμενου υποέργου “εκσυγχρονισμός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος των ενοτήτων Βόλου και Νέας Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού”» και προεκτιμώμενης αξίας 772.867,35 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

 

Σχετ.:   Η με αριθ. ΑΔΑΜ 17PROC001929978 2017-09-12 αναλυτική προκήρυξη

 

Διαβιβάστηκε στο Δ.Σ. του συλλόγου μας η παραπάνω προκήρυξη της Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. για την ανάθεση της σύμβασης «Τεχνικός σύμβουλος για την υποβοήθηση της υπηρεσίας στην επίβλεψη του χρηματοδοτούμενου υποέργου «εκσυγχρονισμός του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του πολεοδομικού συγκροτήματος των ενοτήτων Βόλου και Νέας Ιωνίας για την εξασφάλιση επαρκούς πόσιμου νερού» και προεκτιμώμενης αξίας 772.867,35 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

 

Από τα στοιχεία της προκήρυξης και συγκεκριμένα το άρθρο 19.3(γ) καθώς επίσης και το οργανόγραμμα ομάδας τεχνικού συμβούλου στο τεύχος προεκτίμησης αμοιβής, προκύπτει ότι απαιτείται στο εξειδικευμένο προσωπικό (1) Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός δωδεκαετούς εμπειρίας, για να εκτελέσει τα καθήκοντα του συντονιστή της εκτέλεσης του υποέργου και ένας διπλωματούχος υδραυλικής κατεύθυνσης εξαετούς εμπειρίας (κατ΄ελάχιστο).

 

Η κείμενη νομοθεσία για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, σαφώς ορίζει ότι μπορούν να ασκήσουν  τα εξειδικευμένα καθήκοντα του  συντονισμού της μελέτης και της επίβλεψης των υδραυλικών έργων. Για αυτό άλλωστε έχουν δικαίωμα κτήσης πτυχίου μελετών κατηγορίας 13 (υδραυλικών έργων), η οποία αποτελεί ένα από τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής του διαγωνισμού, αφού οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, προς απόδειξη της καταλληλότητας για την άσκηση της δραστηριότητάς τους, θα πρέπει ,σύμφωνα με τη διακήρυξη, να προσκομίσουν Πτυχίο Μελετητή ή Γραφείων Μελετών στην κατηγορία μελέτης 13, τάξεων  Δ ή Ε.

 

Επιπλέον είναι κοινός τόπος για τον τεχνικό κόσμο επί δεκαετίες, η σημαντική συμβολή του κλάδου μας στην άρτια μελέτη, επίβλεψη και εκτέλεση χιλιάδων υδραυλικών έργων, που είναι  απόρροια τόσο του προγράμματος σπουδών των τομέων υδραυλικών έργων των τμημάτων ΑΤΜ, των πολυτεχνικών σχολών, όσο και από την επαγγελματική τους δραστηριότητα σε γραφεία και εργοτάξια.

 

Σύμφωνα με όλα τα παραπάνω θεωρούμε την απαίτησή σας, για την πλήρωση των προϋποθέσεων συμμετοχής  του άρθρου 19.3(γ) της διακήρυξης μόνο από Πολιτικούς Μηχανικούς και τον αποκλεισμό των Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, καταχρηστική και σας ζητούμε να προβείτε σε ανάκληση και διόρθωση της διακήρυξης.

 

 

 

Με εκτίμηση

 

 

 

 

Για το Δ.Σ.

 

 

Ο Πρόεδρος

Μιχάλης Καλογιαννάκης

 

 

 

Ο Γεν. Γραμματέας

Παναγιώτης Τουρλάκης

       

 

 

Subcategories

Οικονομική ενίσχυση του ΠΣΔΑΤΜ με την προμήθεια USB, T-shirt, Polo ή καπέλου

 

 

 


Τοποθέτηση Προέδρου ΠΣΔΑΤΜ για το σ.ν. "Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος."

 

 


Ο λογαριασμός του συλλόγου είναι στην Τράπεζα Πειραιώς IBAN GR21 0172 0800 0050 8007 1615 938.

Η ετήσια συνδρομή μελών είναι 10 ευρώ ή 5 ευρώ για τους συναδέλφους κάτω της 5ετίας.

  

 


 


 

Go to top